Villkor och Konsumentinformation, Återkallande

Villkor och Bestämmelser

§ 1 Omfattning, Slutande av kontrakt

 1. Dessa allmänna användarvillkor reglera användningsförhållandet mellan upjers GmbH, Hafenstraße 13, 96052 Bamberg (operatör) och användarna av deras elektroniska underhållningserbjudanden (tjänster av deras elektroniska underhållningserbjudanden (tjänster) för användaren (användaren).

 2. Användarvillkoren kommer att förbli villkor.
  Om användaren beviljas åtkomst till vissa tjänster via operatörens webbplats, gäller dessa Allmänna Användarvillkor exklusivt. Nedladdningsbara applikationer, så kallade appar, görs vanligtvis tillgängliga via tredjepartsdistributionsplattformar. Om användaren skaffar en applikation via tredje parts försäljningsplattform ska de allmänna villkoren för respektive försäljningsplattform följas med prioritet. I händelse av motsägelser har de allmänna villkoren för försäljningsplattformen då företräde framför operatörens allmänna villkor för användning.

 3. Användarens villkor är inte en del av avtalet. Principen om prioritet för det individuella avtalet förblir opåverkat.

 4. Genom att registrera användaren i spelportalen eller för en tjänst (dvs. genom att skicka en ansökan om att skapa en åtkomstbehörighet (kontoöppning) och genom att logga in, accepterar användaren användarvillkoren. Vid registrering ombeds användaren att godkänna användarvillkoren för nedladdningsbara applikationer, samtycker användaren till de allmänna användarvillkoren genom att ladda ner och starta respektive applikation.

 5. Användarvillkoren gäller för all användning av tjänsterna, inklusive framtida avtal, erbjudanden, tjänster och leveranser från operatören.

 6. Användarvillkoren publiceras på operatörens webbplats och som en del av tjänsterna. Användarvillkor kan laddas in i minnet, sparas på ett hållbart medium eller skrivas ut. Användarvillkoren kan dock även skickas på användarens begäran.

 7. Utöver eller utöver dessa Användarvillkor gäller spelregler och spelinstruktioner som anges i anslutning till respektive tjänster. Vid motsägelser har dessa allmänna användarvillkor företräde framför spelreglerna/spelinstruktionerna.

 8. Tjänsterna riktar sig uteslutande till konsumenter i den mening som avses i § 13 i den tyska civillagen. Användning av tjänsterna i vinstsyfte eller andra kommersiella syften är utesluten.

 9. Som regel har alla personer som har fyllt 18 år vid registreringstillfället rätt att använda den. Minderåriga som har fyllt 16 år och annan begränsad rättskapacitet har endast rätt att använda tjänsterna med sitt juridiska ombuds samtycke. Minderåriga under 16 år får inte använda tjänsterna. Genom att registrera sig försäkrar användaren uttryckligen att de är myndiga och har rättskapacitet eller - vid begränsad rättskapacitet - att det juridiska ombudet har gett sitt samtycke.

 10. Användningsförhållandet börjar med ingåendet av ett gratis tjänstanvändningsavtal genom att användaren registrerar sig för spelportalen eller en specifik tjänst och accepterar de allmänna användarvillkoren och operatörens godkännande av registreringen i form av att skapa en åtkomst auktorisation (konto). Det slutar med uppsägning av användaren, till exempel genom att hans konto raderas, eller genom att operatören spärrar eller raderar kontot, samt genom att operatören säger upp kontot.

 11. Avtal mellan operatören och användaren träder i kraft först när användaransökan har godkänts av operatören. Acceptans kan uttryckas eller underförstås av operatörens första prestation.

§ 2 Omfattning

 1. Operatören möjliggör i princip användaren att delta i sina tjänster i den senaste versionen vid avtalets ingående genom att göra dem tillgängliga på Internet.

 2. Användaren ska själv säkerställa och underhålla de tekniska kraven för deltagande i tjänsterna. Operatörens anvisningar om de tekniska kraven för tjänsterna ska följas.

 3. Nutzer hat keinen Anspruch auf Teilnahme an den Services des Betreibers Insbesondere behält der Betreiber sich vor eine Anmeldung zu einem oder mehreren Services ohne Begründung abzulehnen oder zu beschränken.

 4. Användaren informeras om att det inte är möjligt för användaren att alltid ha full, oavbruten och full tillgång till tjänsterna över Internet. Tillgången till Tjänsterna kan begränsas i synnerhet vid tillfällen då servrarna beror på tekniska eller andra problem utanför operatörens kontroll (force majeure, fel från tredje part, etc.) och vid tillfällen då rutinmässigt underhållsarbete utförs. Operatören kan begränsa åtkomsten till tjänsterna om säkerheten för nätverksdriften, underhållet av nätverkets integritet, i synnerhet undvikande av allvarliga störningar på nätverket, programvaran eller lagrad data kräver detta. Operatören kommer att informera användaren om eventuella störningar och deras varaktighet så snart som möjligt.

 5. Tjänsterna är föremål för ständig vidareutveckling, anpassning och förändring. Av denna anledning kan operatören när som helst anpassa innehållet, det visuella, tekniska och andra utseendet på sina tjänster.

 6. Operatören förbehåller sig rätten att avbryta driften av tjänsterna när som helst utan att ange skäl. I detta fall kan användaren enligt 3 § punkt 5 a begära att redan inbetalda avgifter (t.ex. för premiumvaluta) krediteras antingen för annan tjänst som erbjuds av operatören eller att operatören återbetalar avgifter som betalats i förskott. Rättsliga anspråk från användaren förblir opåverkade.

 7. Information, tips och råd om förloppet av de tjänster som tillhandahålls av operatören och hans anställda samt hans ställföreträdare är alltid icke bindande. Användaren har inte rätt till ersättning för eventuella nackdelar som uppstår till följd av detta.

 8. Om inte annat uttryckligen anges i tjänstebeskrivningen är de tjänster som tillhandahålls av operatören kostnadsfria. Bestämmelserna i 3 § förblir opåverkade.

§3 Premium valuta, Tilläggstjänster, Betalningsvillkor

 1. Som en del av tjänsterna kan användaren köpa så kallad premiumvaluta (mynt, diamanter, kol, ädelstenar, färgade marker etc.) mot en avgift. Det finns ingen skyldighet att köpa premiumvaluta. Köp av premiumvaluta är begränsat till engångsbetalningar. En fortlöpande skyldighet fastställs inte.

 2. Premiumvaluta i webbläsarspelen erbjuds direkt av operatören på basis av dessa allmänna användarvillkor. I samband med applikationer som erbjuds via tredje parts försäljningsplattformar säljs premiumvalutan vanligtvis av respektive operatör av försäljningsplattformen i eget namn eller på uppdrag av operatören. De allmänna villkoren för respektive försäljningsplattform gäller med prioritet. I händelse av motsägelser har försäljningsplattformens allmänna villkor företräde framför operatörens allmänna villkor för användning.

 3. Inköpspriset för premiumvalutan kommer att tillkännages som en del av respektive tjänst.

 4. Köp av premiumvaluta kräver ett tilläggskontrakt – oberoende av tjänsteanvändningsavtalet. Detta sker som en del av en separat och tydligt markerad beställningsprocess. Beställningsprocessen avslutas med knappen "Köp". Genom att klicka på denna knapp gör användaren en juridiskt bindande avsiktsförklaring, som förpliktar honom att betala respektive avgift vid ingående av avtalet.

 5. Efter att ha slutfört beställningsprocessen får användaren en bekräftelse på köpet av premiumvalutan i sin kontobrevlåda.

 6. Avgifterna för köp av premiumvaluta ska betalas omedelbart efter ingående av avtalet, d.v.s. med bekräftelse på köpet av premiumvalutan. Operatören erbjuder olika betalningsmetoder. Användaren har inget anspråk på att operatören erbjuder eller upprätthåller vissa betalningsmetoder.

 7. Köpt premiumvaluta kommer att krediteras användarkontot omedelbart efter mottagande av betalning. Tidpunkten för mottagande av betalning beror på vald betalningsmetod eller vald betaltjänstleverantör och kan variera.

 8. Premiumvalutan är endast giltig för tjänsten för vilken den köptes och är i allmänhet inte överförbar. Premievalutans giltighet är begränsad till 12 månader från köpet.

 9. Med hjälp av premiumvaluta har användaren möjlighet att boka individuella tilläggstjänster jämfört med ett vanligt konto som en del av en tjänst. Användningen av premiumvaluta i en viss tjänst eller bokning av vissa tilläggstjänster är inte ett självständigt avtal, utan endast användarens ensidiga rätt att bestämma tjänsten inom ramen för det avtal som nämns under 3 § 4 st. Den exakta beskrivningen av de bokade tilläggstjänsterna och antalet premiumvalutor som ska användas för dem ges separat inom ramen för respektive tjänst och varierar beroende på tjänst.

 10. För tilläggstjänsterna gäller respektive tjänstebeskrivningar av tjänsterna som särskilda villkor utöver dessa användarvillkor.

 11. Operatören förbehåller sig rätten att ändra typ, omfattning och innehåll för tilläggstjänsterna.

 12. Tilläggstjänsterna kan bestå av engångstjänster eller vara tidsbegränsade. Tillfälligt begränsade tilläggstjänster avbryts efter att den bokade tiden har gått ut och kan då bokas på nytt om de fortfarande erbjuds av operatören.

 13. En återbetalning eller en ersättning för värdet av premiumvaluta som har köpts och använts för att använda tilläggstjänster är i allmänhet inte möjlig. Detta gäller inte om avtalet om användning av tilläggstjänster i praktiken har hävts i enlighet med 4 § eller om betaltjänster har tillhandahållits på ett otillräckligt sätt av operatören och efterföljande prestation misslyckas. Detta gäller inte heller om tjänsterna eller de tilläggstjänster som bokats av användaren ändras, upphör eller erbjuds kostnadsfritt av operatören under den avtalade användningsperioden.

a. Premiumvaluta som köptes inom tio veckor innan en tjänst avbröts kan bytas ut mot en motsvarande premiumvaluta mot en annan tjänst hos operatören (bestämmas av användaren). Alternativt kan användaren begära återbetalning av premiumvaluta som han/hon köpt från operatören inom tio veckor innan tjänsten avbröts. Användaren måste skicka en motsvarande begäran i textform till support@upjers.com inom tio veckor efter köp av premiumvalutan.

b. Om användaren redan har använt premiumvaluta för användning av tilläggstjänster under en viss tid i förväg och inte kan använda dessa tilläggstjänster av skäl som operatören ansvarar för (t. och erbjudande av tilläggstjänster i de kostnadsfria tjänsterna), kommer operatören i första hand att erbjuda andra tilläggstjänster som ersättning eller återbetala det inbetalda beloppet (eller värdet av premiumvalutan) till användaren - pro rata temporis. Användarens rätt att extraordinärt säga upp avtalet för användning av tilläggstjänster på grund av de tilläggstjänster som inte kan användas enligt § 8 ​​punkt 4 förblir opåverkad. Rättsliga anspråk från användaren förblir också opåverkade.

 1. För användning av tilläggstjänster har operatören rätt att i förskott kräva serviceavgifter i form av premiumvaluta.

 2. Vid försummelse har operatören rätt att avbryta tilläggstjänsterna och att omedelbart spärra användarens konto i fråga. Skyldigheten för användaren att betala den överenskomna avgiften förblir opåverkad.

 3. Om operatören ådrar sig återkrav eller avbokningar på grund av beteende som användaren är ansvarig för, ska operatören stå för de kostnader som operatören ådrar sig till följd av detta. I detta fall har operatören rätt att återinföra dessa kostnader tillsammans med den ursprungliga avgiften.

§ 4 AVBOKNINGSINSTRUKTIONER avs. Förvärv av premiumvaluta

Ångerrätt:

Du kan återkalla ditt avtalsmässigt uttalande inom 14 dagar i skriftlig form utan att ange skäl. Ånger period består av 14 dagar med början på dagen avtalet ingicks. För att utöva din rätt till återkallande, måste du informera oss på:

upjers GmbH
Hafenstraße 13
96052 Bamberg
Germany

Tel: +49 (0)951/5109080
Fax: +49 (0)951/510908102
E-Mail: agb@upjers.com

med hjälp av ett uttryckligt uttalande (till exempel ett brev skickat via post eller en e-post) om ditt beslut att häva detta kontrakt.

Du kan använda den bifogade mallen för att göra det. Användning denna form är inte obligatoriskt.


Modell ångerblankett:

(För att häva ditt kontrakt, fyll i formuläret och skicka det till oss.)

 • Till upjers GmbH, Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Germany; E-Mail: agb@upjers.com
 • Jag/Vi () meddelar härmed att jag/vi () frånträder mitt/vårt () avtal om försäljning av följande varor () /för tillhandahållande av följande tjänster (*):
 • Beställt den () /mottogs den ()
 • Namn på konsument(er)
 • Adress konsument(er)
 • Underskrift av konsument(er) (endast om denna blankett meddelas på papper)
 • Datum

(*) Radera på lämpligt sätt.

För att observera din ångerperiod, är allt du behöver göra är att skicka ut ett uttalande informera oss om ditt beslut att häva avtalet innan ångerfristen har löpt ut.

Konsekvenser av återkallande:

Om du återkallar detta avtal, måste vi gå tillbaka alla betalningar vi fått från dig, inklusive fraktkostnaderna (med undantag för de extra kostnader som gäller för att du valde en typ av leverans som avviker från standarden, billigast leverans erbjuder vi) omedelbart och senast inom mindre än fjorton dagar med början på dagen fick vi meddelande om ditt återkallande. För att verkställa återbetalningen, kommer vi att använda samma betalningsmetod som du använde för den inledande transaktionen, om inte uttryckligen något annat överenskommits; du kommer under inga omständigheter debiteras för denna ersättning.

Slut på instruktioner om rätten till återkallande

Särskild anmärkning: För tidig utgång av återkallande

Vid ett avtal som förpliktar användaren att betala ett pris upphör ångerrätten i förtid om operatören har börjat verkställa avtalet. Efter att användaren uttryckligen har samtyckt till att operatören börjar verkställa avtalet innan ångerperioden löper ut. Samt användaren har bekräftat sin vetskap om att han förlorar sin ångerrätt genom sitt samtycke i början av avtalets verkställande och operatören har försett användaren med en bekräftelse på avtalet i enlighet med § 312 f BGB.

§ 5 Krav för defekter

 1. De lagstadgade garantibestämmelserna gäller för betaltjänster av operatören.

 2. För användarens eget skydd och i synnerhet för att bevara bevis, rekommenderas att användaren skickar alla klagomål skriftligen eller via e-post till operatören.

 3. Undantagna från eventuella anspråk på defekter är fel som orsakats av yttre påverkan (force majeure etc.) som operatören inte ansvarar för, eller av driftfel som användaren ansvarar för, eller av ändringar eller andra manipulationer som inte utförts av operatören eller som han inte är ansvarig för.

 4. Garantier i juridisk mening accepteras inte av operatören, om inte annat uttryckligen skriftligen överenskommits.

§6 Ansvar

 1. I den mån operatören tillhandahåller tjänster avgiftsfritt är denne under inga omständigheter ansvarig för andra skador än de som orsakats av grov vårdslöshet eller uppsåtligt försummelse.

 2. Om leverantören begär betalning för tjänster, skall han vara skyldig utan gräns för uppsåtliga och grovt oaktsamma handlingar.

 3. Vid ringa försumlighet, ska leverantören endast göras ansvarig i händelse av väsentliga avtalsförpliktelser. Viktiga avtalsförpliktelser eller huvudsakliga skyldigheter i enlighet med etablerad rättspraxis från EG-domstolen är dessa skyldigheter, vars uppfyllande är en förutsättning för att ett giltigt genomförande av avtalet i första hand och på vars uppfyllande användaren kan åberopa. Skadeståndsskyldighet är begränsad till normalt förekommande och förutsebara kontrakts skador.

 4. De ovan nämnda undantagen för ansvarsskyldighet gäller inte i fråga om hot mot liv eller hälsa. De är också inte giltig om den här skadan orsakats av ett brott mot avtalet i första hand. Detta avser inte leverantörens ansvarighet enligt produktansvarslagen liksom där 44 § en av den tyska telekommunikationskundskydd lagen (TKG) tillämpas.

 5. De ovan nämnda undantagen och begränsningarna av ansvarsskyldighet gäller även med avseende på ansvarsskyldighet av anställda, medarbetare och övrig personal hos givaren, särskilt om det är till fördel för aktieägarna, medarbetare, ombud och andra organ och deras anställda när det gäller deras personliga ansvarighet.

 6. Leverantören distanserar sig uttryckligen från innehållet på alla sidor som är direkt eller indirekt kopplade till den tjänst som erbjuds av leverantören ("länkar"). Leverantören kan inte hållas ansvariga för innehållet och webbplatser. Leverantörerna av platserna i fråga är ansvariga för deras innehåll. Leverantören har ingen uttrycklig reglering av tredje parts webbplatser. Det inte är känt att den leverantör till sådana webbplatser bryter mot gällande lagar. Om detta skulle vara fallet och det rapporteras till leverantören, kommer länken till den aktuella platsen naturligtvis att tas bort av leverantören omedelbart.

 7. En förändring av bevisbördan till nackdel för användaren är inte förknippad med ovanstående bestämmelser.

§ 7 Användarens skyldigheter

 1. Användaren förpliktar sig själv att hålla åtkomstuppgifter för den eller de tjänster hemliga. Han får inte vidarebefordra denna information till tredje part.

 2. Användaren förpliktar sig själv att använda endast ett konto per tjänst. Samtidig användning av flera konton med en tjänst (så kallad multi-konto) är inte tillåtet.

 3. Användaren kommer inte att köpa premiumvaluta utanför tjänsterna från tredje part för riktiga pengar eller erbjuda premiumvaluta för försäljning eller utbyte.

 4. Det är inte tillåtet att använda externa skript eller program för att automatisera användarens deltagande i tjänsterna (så kallade bots).

 5. Användaren förbinder sig att omedelbart meddela tjänsten eller operatören. Redan erhållna förmåner ska returneras eller kompenseras och kan återföras av operatören. Användaren måste hålla faktiska eller misstänkta buggar eller oegentligheter hemliga och rapportera dem till operatören omedelbart.

 6. Användaren förbinder sig att inte distribuera några bilder, länkar, namn, ord eller andra uttalanden med reklam, politiskt, förolämpande, sexistiskt, pornografiskt eller annat moraliskt förkastligt eller kränkande, i synnerhet rasistiskt, högerextremt eller vänsterextremistiskt innehåll inom ramen av tjänsterna. Dessutom förbinder sig användaren att inte använda några lagligt skyddade termer, namn eller bilder. Vid tveksamhet ska användaren ta bort innehåll som operatören har klagat på omedelbart eller så har operatören rätt att själv ta bort det.

 7. Användaren måste följa instruktionerna från operatören och hans anställda samt hans ställföreträdare. Detta gäller särskilt även instruktionerna från administratörer och moderatorer för ett forum som kan tillhöra respektive tjänst.

 8. Ett klandervärt brott mot ovanstående skyldigheter ger operatören rätt att omedelbart och när som helst utesluta användaren från vidare deltagande i de berörda tjänsterna och att spärra eller radera användarens konto i fråga. Det förekommer ingen återbetalning eller kompensation för mynt som fortfarande krediteras ett eller flera konton vid tidpunkten för radering eller blockering eller för ytterligare tjänster som redan har bokats och fortfarande är giltiga.

 9. Användaren fritar operatören från alla andra anspråk som görs av tredje part på grund av en kränkning av deras rättigheter genom användarens beteende eller publicerade innehåll eller data. Rätten till gottgörelse omfattar även skäliga kostnader för rättsligt försvar.

§ 8 Upphävande

 1. Användaren har rätt att säga upp hans / hennes deltagande på en eller flera tjänster utan att ange skäl eller behöva hålla sig till en deadline.

 2. Leverantören har rätt att säga upp enstaka, flera eller alla tjänster i alla lägen utan att behöva hålla sig till tidsgränser, om tjänsterna ska avslutas.

 3. Om användaren har bokat ytterligare tjänster via premium valutor för en viss speltid i förväg, skall rätten till en extraordinär uppsägning av avtalet undantas för denna tidsperiod.

 4. Rätten för båda parter att säga upp tjänstanvändningsavtalet för god sak och det avtal om Tilläggstjänster respektive (extraordinär uppsägning av kontrakt) skall vid varje tidpunkt inte påverkas.

 5. Om leverantören är ansvarig för extraordinärt upphörande för tjänstens Användningsavtal och avtalet för Tilläggstjänster respektive betalningar som användaren har gjort i förväg för en tidsperiod som överstiger tidpunkten för uppsägningen och en ersättning för förlorat värde för den använda premium valutan (speciellt för tilläggstjänster) respektive skall återlämnas till honom / henne på en pro-rata. Användaren har inte rätt till några ytterligare anspråk, om inte annat anges i dessa allmänna avtalsvillkor.

 6. Leverantören har rätt att säga upp ett konto på grund av viktiga skäl (men inte enbart på grund av sådana skäl), om

  • användaren släpar efter med betalning för extra tjänster, om det gäller pengar som överstiger 5 euro och användaren har fått varsel minst två gånger
  • användaren medvetet bryter reglerna för service och detta beteende inte avslutas när de uppmanas att göra det. En tillrättavisning är inte nödvändig om det bedöms orimligt för leverantören att behålla kontraktet, t.ex i fallet med ovanligt tunga förseelser (flera konton per spelare, brott etc.)
  • användaren inte har använt sitt konto trots uppmaning under minst fyra veckor.
 7. Om tjänsteplattformen inte ger möjlighet till upphävande, måste varje upphävandet ske i form av en text (e-post) och ange skälen för att upphäva. Extraordinära avbokningar måste göras med angivna skäl hela tiden.

 8. På grund av tekniska skäl, sker effektiv fullständig radering av användardata och konton först efter en fördröjning på ett par dagar.

 9. Vid ett motiverat upphävande av leverantören av betydande skäl, har användaren inte rätt till återbetalning för de tjänster som påverkas av upphävandet.

§ 9 Skriftlig Form

Underordnade avtal till dessa allmänna användarvillkor samt ändringar, tillägg eller uppsägningar av dessa användarvillkor måste vara i textform för att vara giltiga. Detta gäller även ändringar av kravet på textformulär. Detta påverkar inte giltigheten av individuella eller uttryckliga avtalsavtal.

§ 10 Användningsrättigheter

 1. Operatören ger användaren under tjänsteanvändningsavtalets giltighetstid den enkla och icke-underlicensbara rätten att använda respektive tjänst på avsett sätt.

 2. Användaren får inte sälja, ge bort eller låna ut användarkontot eller hyra ut det i andra hand.

 3. Användaren får endast reproducera tjänsten i den mån detta tillåter den avsedda användningen. Den nödvändiga dubbleringen inkluderar laddningen av tjänsten eller dess komponenter i huvudminnet, men inte ens tillfällig installation eller lagring av tjänsten på databärare av den hårdvara som används av användaren.

 4. Användaren är förbjuden att ta bort eller kringgå en befintlig skyddsmekanism mot obehörig användning, såvida detta inte är nödvändigt för att uppnå problemfri användning av programmet.

 5. Immateriella rättigheter och andra rättigheter till spelet förblir hos operatören och dess licensgivare. Användaren erkänner uttryckligen operatörens och dess licensgivares immateriella rättigheter och tillhörande rättigheter till programvara, innehåll, säkerhetskopior och dokumentation.

 6. Om innehåll kan designas och laddas upp av användaren i eller i direkt anslutning till tjänsten (så kallat "användare genererat innehåll"), t.ex. B. ladda upp bilder, dela innehåll, integrera länkar, välja spelarnamn, skapa foruminlägg, etc., då får dessa inte vara reklam, politiskt extrema, rasistiska, kränkande, sexistiska, pornografiska eller på annat sätt moraliskt förkastliga eller stötande. Dessutom kommer slutanvändaren inte att använda några lagligt skyddade märken, namn eller bilder utan medgivande från rättighetsinnehavaren.

 7. Rättigheterna till användare genererat innehåll kvarstår hos respektive användare. Operatören antar inte sådant innehåll som sitt eget. Operatören förbehåller sig dock rätten att kontrollera sådant innehåll före publicering och att avvisa det vid behov. Med inlägget ger användaren endast operatören en enkel, kostnadsfri nyttjanderätt till innehållet utan begränsningar i fråga om tid och plats, i synnerhet rätten att mångfaldiga och göra det allmänt tillgängligt inom ramen för tjänsterna.

§ 11 Avskiljbarhetsklausul,

Skulle enskilda bestämmelser i dessa allmänna villkor vara ineffektiva, påverkar detta inte effektiviteten av de återstående bestämmelserna.

§ 12 Val av lag, plats för jurisdiktion, tvistlösning utanför domstol,

 1. Lagen i Förbundsrepubliken Tyskland tillämpas på dessa användarvillkor och alla avtal som ingås på grundval av dessa användarvillkor. Tillämpningen av FN:s försäljningskonvention om köp av lös egendom och lagvalsreglerna i tysk internationell privaträtt är uteslutna. Obligatoriska konsumentskyddsbestämmelser som gäller på användarens hemvist eller vanliga hemvist förblir opåverkade av lagvalet.

 2. Om användaren flyttar sin hemvist eller vanliga hemvist utanför Förbundsrepubliken Tyskland efter att avtalet ingåtts, är jurisdiktionen operatörens säte. Detta gäller även om konsumentens hemvist eller hemvist inte är känd vid tidpunkten för talan.

 3. EU-kommissionen tillhandahåller en online plattform för online-tvistlösning utanför domstol mellan konsumenter och återförsäljare. Plattformen kan nås via följande länk: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Operatören är inte skyldig att delta i förfarandet. Operatören kommer inte att delta i förfarandet. Frågor och problem ska i första hand ställas till vår kundtjänst via supportformuläret.

§ 13 Ändringsförbehåll

 1. Operatören förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller komplettera dessa användarvillkor med framtida verkan, om detta framstår som nödvändigt (t.ex. justeringar av den juridiska och juridiska situationen, utvidgning av operatörens utbud av tjänster etc.) och användaren inte därigenom missgynnas i strid med god tro. Ändringar av dessa användarvillkor kommer att meddelas användaren på lämpligt sätt genom avisering. Aviseringen sker som en del av tjänsterna eller genom att e-post skickas till den e-postadress som användaren uppgett. Hur som helst kommer användaren att informeras om ändringen nästa gång han loggar in.

 2. Användaren kan invända mot ändringar av användarvillkoren inom en (1) månad efter meddelandet och möjlighet att ta del av dem. Användaren rekommenderas att rikta invändningen skriftligen eller via e-post till operatören i syfte att bevara bevis.

 3. Om användaren inte invänder mot de ändrade användarvillkoren inom en (1) månad efter meddelande och bekräftelse till operatören eller om denne fortsätter att använda tjänsterna, träder de ändrade eller kompletterande användarvillkoren i kraft för honom. Om användaren invänder inom tidsfristen har båda parter rätt att säga upp avtalet med en månads uppsägningstid, såvida det inte redan finns en uppsägningsrätt när som helst enligt 8 §. De ursprungliga användarvillkoren fortsätter att gälla tills avtalet löper ut.

 4. Eventuella serviceavgifter som betalas före uppsägningsperioden kommer att återbetalas till användaren proportionellt. Ytterligare anspråk från användaren är uteslutna.

 5. I informationen om ändringarna kommer verksamhetsutövaren särskilt att peka på möjligheten till invändning och uppsägning, tidsfristen och de rättsliga konsekvenserna, särskilt när det gäller utebliven invändning.

 6. Användaren rekommenderas att ständigt informera sig om status för användarvillkoren och tjänsternas prestanda och användningsbeskrivningar.

upjers GmbH
VD: Klaus Schmitt
Adress: Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Tyskland

E-Mail: agb@upjers.com (ingen Support)
Tel: +49 (0)951/5109080 (ingen Support)
Fax: +49 (0)951/510908102 (ingen Support)

Registerrätt: Bambergs Tingsrätt
Registernummer: HRB 5558

VAT-ID: DE275673923