Villkor och Konsumentinformation, Återkallande

Villkor och Bestämmelser

§ 1 Omfattning, Slutande av kontrakt

(1) De allmänna villkor reglerar förhållandet mellan upjers GmbH, Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Germany (leverantören) och användarna (användare) av sina elektroniska underhållnings erbjudanden (tjänster). Användarvillkor som tillhandahålls av användaren kommer bara bli en del av avtalet, om leverantören uttryckligen håller med dem i skriftlig form. Genom att anmäla sig på spelportalen eller respektive tjänster (dvs. vid att skicka en ansökan om godkännande åtkomst (öppna ett konto)) och genom att logga in på plattformen för respektive tjänst, samtycker användaren till dessa allmänna villkor. När du registrerar dig, ombeds användaren att godkänna användarvillkoren. Dessa användarvillkor gäller för all användning av tjänsterna, inklusive eventuella framtida avtal, erbjudanden, varor och tjänster eller av leverantören.

(2) Villkoren finns i spel portalen upjers och offentliggörs på webbplatsen för respektive spel/ tjänster. Villkoren kan laddas in i minnet på ett varaktigt medium, lagras eller skrivas ut. På skriftlig begäran av användaren, kan villkoren för användning även skickas.

(3) Utöver dessa villkor gäller alla tillämpliga regler och anvisningar för respektive tjänster som är noterade på lämplig webbplats.

(4) Tjänsterna är avsedda uteslutande för konsumenter enligt § 13 BGB. Användningen av tjänsterna är uteslutet för kommersiellt bruk eller andra kommersiella ändamål. Villkoren är öppen för alla personer som vid tiden för inskrivningen är 18 års ålder. Minderåriga har endast rätt att utnyttja, om samtycke från vårdnadshavare finns före registreringen för spelet.

(5) Vid registreringen för tjänsten, användaren försäkrar uttryckligen hans ålder och rättskapacitet eller - i händelse av minderåriga - att det finns samtycke från det juridiska ombudet.

(6) Nyttjandegrad börjar med registrering av användaren till den aktuella tjänsten hos operatören och genom antagandet av förklaring från operatören genom att skapa ett åtkomst tillstånd (konto). Det slutar med uppsägning av användaren, till exempel borttagning av hans konto, eller genom att blockera eller radering av kontot av operatören samt indragning av operatören.

(7) Genom att skicka ut anmälningsblanketten, lämnar användaren en bindande begäran om att ingå ett tjänstanvändningsavtalet. (Även kallad "Begäran om att ingå ett tjänstanvändningsavtalet"). För att göra detta, i alla fält i registreringsformuläret består av behov som ska fyllas i fullständigt och korrekt.

(8) De avtal mellan leverantör och användare som nämns i dessa allmänna villkor skall gälla för ingående av ett avtal om användningstjänst eller godkännande av en ansökan om att ingå ett avtal om användning av ytterligare tjänster av leverantören. Tillgång till kontot kan bekräftas omedelbart eller efter första uppfyllandets verkan av leverantören. Mottagandet av denna begäran skall omedelbart bekräftas elektroniskt genom att skicka en e-postbekräftelse till den e-postadress som användaren uppgett. Bekräftelse av tillgång innebär inte en bindande acceptans av nyttjanderättsavtal. Bekräftelse av tillgång kan dock kopplas till förklaring om godkännande.

§ 2 Omfattning

(1) Leverantören gör det möjligt för användaren att använda leverantörens tjänster i sina respektive tillstånd genom att göra dem tillgängliga på Internet. Användaren är ansvarig för att de tekniska förutsättningarna för att använda dessa tjänster.

(2) Användaren har inte rätt att använda den tjänst som erbjuds av leverantören. Leverantören speciellt förbehåller sig rätten att avvisa eller begränsa registreringar som gjorts av användaren till en eller flera tjänster.

(3) Leverantören garanterar inte att de tjänster som erbjuds uppfyller användarens behov. Leverantören särskilt garanterar inte att tjänsterna är anpassade till vad målet användaren kan sträva efter att nå genom att använda tjänsterna.

(4) Användaren ska informeras om att en konstant, oavbruten och fullständig tillgång till tjänsten inte är möjlig. Leverantören gör dock garantera en årlig genomsnittlig tillgänglighet på 92% (nittiotvå procent) eller högre. Tider där servrarna inte är tillgängliga på Internet på grund av tekniska eller andra problem som är utom räckhåll för leverantören (force majeure, påverkan av tredje man, och andra), samt tider där speluppdateringar eller vanliga underhållsverksamhet är utförts, är undantagna från detta. Leverantörerna kan begränsa tillgången till sina tjänster, om säkerhet vid nätets drift, upprätthållande av nätets integritet, samt särskilt undvika allvarliga misslyckanden nätverk, fel i programvara eller sparade data bör kräva detta.

(5) De tjänster som är föremål för ständig utveckling, anpassning och förändring. Leverantören är därför fri att ändra innehåll och utseende samt att ändra eller modifiera tekniska och andra parametrar vid alla tillfällen. Användaren kan inte kräva att bevara vissa tekniska eller andra egenskaper. Användaren har endast rätt att använda respektive tjänst i dess respektive nuvarande form.

Användare har inga krav på att hävda bevarandet av tjänsten som det var när avtalet ingicks.

Leverantören förbehåller sig rätten att upphöra med driften av dessa tjänster när som helst utan motivering. I det här fallet har användaren rätt (baserat på §3 abstrakt 5a) att kräva att avgifter som han / hon redan har betalat i förskott (t.ex. för premium valuta) antingen krediteras till en annan tjänst som erbjuds av leverantören eller leverantören erbjuder restitution för tjänster som redan har betalats för. Användaren har inte rätt till några ytterligare krav på grund av uppsägning av tjänster.

(6) Hänvisning, tips och råd om utförandet av tjänster, agenter ger operatören och dess anställda självförverkligande samt ge sina ställföreträdare är inte bindande. Användaren har ingen rätt att kompenseras för nackdelar som uppstår från honom.

(7) Utöver vad som uttryckligen anges i specifikationen är tjänster som operatören tillhandahåller, gratis. Bestämmelserna i §3 påverkas inte.

§3 Premium valuta, Tilläggstjänster, Betalningsvillkor

(1) Leverantören erbjuder sina användare möjlighet att köpa så kallade premium-valutor (mynt, diamanter, kol, chips av färg, pärlor, kronor, etc.) i utbyte mot riktiga pengar på olika tjänster. Kostnaderna för dessa premium valutor anges vid respektive webbsida för varje tjänst. Ett köp av dessa valutor kräver upprättande av ett tilläggs som är oberoende av den här tjänsten Användning-avtalet (avtalet om Tilläggstjänster). Detta ska ske inom ramen för ett separat och tydligt identifierat orderförfarandet. Det orderförfarandet kompletteras med "köp"-knappen. Genom att bekräfta denna knapp, uttrycker en juridiskt bindande avsiktsförklaring som kräver honom / henne att betala respektive avgifter på avtalet ingås användaren.

(2) Genom att använda premien valuta, har användaren möjlighet att erhålla vissa tilläggstjänster som ett standardkonto normalt inte skulle erbjuda. Bokning särskilda tilläggstjänster finns ingen separat avtal utan enbart användarens ensidiga resultat beslutsamhet rätt inom ramen för det avtal som avses i 3 § abstrakt 1. En detaljerad beskrivning av de bokade extra tjänster finns separat på hemsidan för respektive tjänst och kan variera från tjänst till tjänst. I varje fall är premien valuta endast för den tjänst den har köpts för, och är strikt icke-överlåtbara. Giltigheten av premien valuta begränsas till en period på 12 månader från och med köpet.

(3) För de kompletterande tjänster, skall de respektive avdelningarnas beskrivningar fungera som särskilda villkor utöver dessa allmänna avtalsvillkor. Leverantören förbehåller sig rätten att ändra det sätt, omfattning och innehåll i de tilläggstjänster.

I samma anda som utveckling och modifiering av spelet, förbehåller sig leverantören särskilt rätten att ändra vissa tjänster, för att upphäva dem och / eller integrera dem gratis i redan befintliga tjänster.

(4) Det finns ingen skyldighet att köpa premium valutor. De extra tjänster kan bestå av enstaka tjänster eller kan begränsas till en viss tidsram. Tillfälliga tjänster skall upphöra efter den tid för vilken de har bokats har löpt ut och kan ombokas om leverantören erbjuder dem fortfarande.

(5) En återbetalning eller ersättnings värde för premium valuta som har köpts och som redan används för tjänster inte är möjligt i regel. Detta gäller inte om avtalet avseende Tilläggstjänster verkligen har upphävts enligt § 4,och inte heller när leverantören har förändrats eller upphört med driften av dessa tjänster, eller har börjat erbjuda dem gratis under den avtalade vid tiden för användning.

a) Premium valuta som har köpts med riktiga pengar inom tio veckor före en viss period av av en tjänst upphör, kan bytas ut mot en annan tjänst av leverantören (som skall väljas av användaren). Alternativt kan användaren begära återbetalning av premie valuta som har köpts med riktiga pengar inom tio veckor innan leverantören upphör att erbjuda den aktuella tjänsten. Användaren måste rikta en respektive önskan i skriftlig form till support@upjers.com inom tio veckor efter köp av premie valuta.

b) Om användaren redan har använt premium valuta som gäller för en viss tid i förväg och inte kan använda dem på grund av orsaker som orsakas av leverantören (t.ex. upphörde driften, tjänster som erbjuds utan kostnad, eller på grund av ständig avsaknad av den ytterligare tjänster), skall leverantören erbjuda användaren huvudsakligen olika extra funktioner som en ersättning eller returnera det betalda beloppet (t.ex. värdet av den premie valuta) proportionellt mot tiden. Användarens rätt att utomordentligt säga upp avtalet för Tilläggstjänster på grund oanvändbara tilläggstjänster enligt § 8 abstrakt 4 påverkas inte av detta. Användaren har inte rätt att andra påståenden.

(6) Leverantören har rätt att ta emot förskott i form av premie valutor för ytterligare tjänster som erbjuds. Avgifterna för att köpa premiumtjänster ska förfaller till betalning omedelbart vid ingående av avtal, det vill säga genom att bekräfta köpet av premien valuta. Leverantören erbjuder flera olika betalningsmetoder. Användaren kan inte göra anspråk på att leverantören är skyldig att använda vissa betalningssätt eller fortsätta sin verksamhet. Betalning kommer att samlas in i enlighet med den betalningsmetod som användaren har valt. Användaren är uttryckligen informeras om att de som tillhandahåller betalnings, beroende på valt betalningssätt, endast överföra en del av de pengar som samlas in till leverantören. Utom i händelse av en effektiv återkallelse, att ett påstående om att användaren återbetalas eller återbetalas för betalningar, är detta bidrag begränsas till nettobeloppet leverantören faktiskt har erhållit. Tjänsteleverantören återbetalar inte några avgifter som betaltjänstleverantören har dragit.(7) Vid utebliven betalning, har leverantören rätt att säga upp de extra tjänster som erbjuds samt att blockera kontot ifråga med omedelbar verkan. Detta påverkar inte den skyldighet för användaren att betala det överenskomna beloppet.

(8) Om leverantören lider ekonomisk skada i händerna på användaren, kommer användaren måste bära kostnaden leverantören har uppstått på grund av detta. I detta fall har leverantören rätt att samla in dessa betalningar utöver den tidigare överenskomna beloppet.

(9) Användaren kan svara på krav från leverantören endast med motiverade motfordringar som förklarats vara juridiskt bindande. Förverkande av användarens fordringar till en tredje part är inte tillåtna.

§ 4 Rätt till återkallande avseende premium valuta-och tilläggstjänster

Ångerrätt:


Du kan återkalla ditt avtalsmässigt uttalande inom 14 dagar i skriftlig form utan att ange skäl. Ånger period består av 14 dagar med början på dagen avtalet ingicks. För att utöva din rätt till återkallande, måste du informera oss på:


upjers GmbH
Hafenstraße 13
96052 Bamberg
Germany

Tel: +49 (0)951/5109080
Fax: +49 (0)951/510908102
E-Mail: agb@upjers.com


med hjälp av ett uttryckligt uttalande (till exempel ett brev skickat via post, fax eller e-post) om ditt beslut att häva detta kontrakt.

Du kan använda den bifogade mallen för att göra det. Användning denna form är inte obligatoriskt.


Modell ångerblankett:

(För att häva ditt kontrakt, fyll i formuläret och skicka det till oss.)
- Till upjers GmbH, Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Germany; Fax: +49 (0)951/510908102; E-Mail: agb@upjers.com
- Jag/Vi (*) meddelar härmed att jag/vi (*) frånträder mitt/vårt (*) avtal om försäljning av följande varor (*) /för tillhandahållande av följande tjänster (*):
- Beställt den (*) /mottogs den (*)
- Namn på konsument(er)
- Adress konsument(er)
- Underskrift av konsument(er) (endast om denna blankett meddelas på papper)
- Datum

_________
(*) Radera på lämpligt sätt.


För att observera din ångerperiod, är allt du behöver göra är att skicka ut ett uttalande informera oss om ditt beslut att häva avtalet innan ångerfristen har löpt ut.

Konsekvenser av återkallande:

Om du återkallar detta avtal, måste vi gå tillbaka alla betalningar vi fått från dig, inklusive fraktkostnaderna (med undantag för de extra kostnader som gäller för att du valde en typ av leverans som avviker från standarden, billigast leverans erbjuder vi) omedelbart och senast inom mindre än fjorton dagar med början på dagen fick vi meddelande om ditt återkallande. För att verkställa återbetalningen, kommer vi att använda samma betalningsmetod som du använde för den inledande transaktionen, om inte uttryckligen något annat överenskommits; du kommer under inga omständigheter debiteras för denna ersättning.

Slut på instruktioner om rätten till återkallande

Särskild anmärkning: För tidig utgång av återkallande

Rätten till återkallande upphör att gälla i förtid om du har gett ditt uttryckliga medgivande att upjers ska vara på väg att uppfylla det avtal före slutet av ångerperioden och efter att du uttryckligen bekräftat att genom att samtycka, skulle du förlora din rätt till återkallande börjar med början av fullgörandet av avtalet.

§ 5 Krav för defekter

(1) Leverantören erbjuder tillgång till service och tilläggstjänster till användaren i sina respektive aktuella versioner. Användaren har inga anspråk på bevarande eller arrangemang av ett tidigare tillstånd av tjänst eller tilläggstjänst.

(2) Användaren bör vara medveten om att den programvara som leverantören ger honom möjlighet att använda inte kan göras helt felfri. Tjänsten bör endast anses bristfällig om spelbarheten av spelet är starkt hindrad.

(3) För att hans/hennes egen säkerhet och för att kunna erbjuda bevis, är att användaren uppmanas att skicka alla krav på leverantören i skriftligt eller via e-post.

(4) Fel utanför leverantörens kontroll (force majeure ao) eller fel som orsakas av användaren, eller av förändringar som inte genomförs av leverantören eller förändringar som inte kan tillskrivas leverantören eller andra former av manipulation, aldrig kan bli föremål för krav på defekter.

(5) Garantier enligt lagen ges inte av leverantören, om inte annat uttryckligen avtalats skriftligt.

§6 Ansvar

(1) Om tjänster tillhandahålls gratis, skall leverantören aldrig hållas ansvarig för någon form av skada, om inte skadan orsakats av grov vårdslöshet eller orsakats medvetet.

(2) Om leverantören begär betalning för tjänster, skall han vara skyldig utan gräns för uppsåtliga och grovt oaktsamma handlingar.

(3) Vid ringa försumlighet, ska leverantören endast göras ansvarig i händelse av väsentliga avtalsförpliktelser. Viktiga avtalsförpliktelser eller huvudsakliga skyldigheter i enlighet med etablerad rättspraxis från EG-domstolen är dessa skyldigheter, vars uppfyllande är en förutsättning för att ett giltigt genomförande av avtalet i första hand och på vars uppfyllande användaren kan åberopa. Skadeståndsskyldighet är begränsad till normalt förekommande och förutsebara kontrakts skador.

(4) De ovan nämnda undantagen för ansvarsskyldighet gäller inte i fråga om hot mot liv eller hälsa. De är också inte giltig om den här skadan orsakats av ett brott mot avtalet i första hand. Detta avser inte leverantörens ansvarighet enligt produktansvarslagen liksom där 44 § en av den tyska telekommunikationskundskydd lagen (TKG) tillämpas.

(5) De ovan nämnda undantagen och begränsningarna av ansvarsskyldighet gäller även med avseende på ansvarsskyldighet av anställda, medarbetare och övrig personal hos givaren, särskilt om det är till fördel för aktieägarna, medarbetare, ombud och andra organ och deras anställda när det gäller deras personliga ansvarighet.

(6) Leverantören distanserar sig uttryckligen från innehållet på alla sidor som är direkt eller indirekt kopplade till den tjänst som erbjuds av leverantören ("länkar"). Leverantören kan inte hållas ansvariga för innehållet och webbplatser. Leverantörerna av platserna i fråga är ansvariga för deras innehåll. Leverantören har ingen uttrycklig reglering av tredje parts webbplatser. Det inte är känt att den leverantör till sådana webbplatser bryter mot gällande lagar. Om detta skulle vara fallet och det rapporteras till leverantören, kommer länken till den aktuella platsen naturligtvis att tas bort av leverantören omedelbart.

(7) En förändring av bevisbördan till nackdel för användaren är inte förknippad med ovanstående bestämmelser.

§ 7 Användarens skyldigheter

(1) Användaren förpliktar sig själv att hålla åtkomstuppgifter för den eller de tjänster hemliga. Han får inte vidarebefordra denna information till tredje part.

(2) Användaren förpliktar sig själv att använda endast ett konto per tjänst. Samtidig användning av flera konton med en tjänst (så kallad multi-konto) är inte tillåtet.

(3) Användning av externa skript eller program för att automatisera deltagande på dessa tjänster (t.ex. via sk robotar) är inte tillåtet.

(4) Användaren förpliktar sig själv att inte använda buggar eller andra programmeringsfel till hans / hennes fördel. Eventuella fördelar som kan ha inträffat från detta ska återföras eller återbetalas och kan återkallas av leverantören. Användaren måste hålla faktiska eller påstådda fel eller oegentligheter hemligt och rapportera dem till leverantören utan dröjsmål.

(5) Användaren förpliktar sig själv att inte posta eller distribuera några bilder, länkar, namn eller ord som på något sätt är kommersiella, politiska, kränkande, sexistiskt, pornografiska eller på annat sätt moraliskt tvivelaktiga eller stötande i ramen av tjänsterna. Användaren förbinder sig också att inte använda något upphovsrättsskyddat term, namn eller bilder. I tveksamma fall måste användaren ta bort detta innehåll så snart som möjligt om han uppmanas att göra det av leverantören. Leverantören har rätt att ta bort stötande innehåll manuellt.

(6) Användaren måste lyda alla dekret och förordningar från den del av leverantören och deras anställda. Denna regel gäller även för dekret som utfärdats av administratörer eller moderatorer på det officiella forumet som är kopplad till spelet i fråga.

(7) En avsiktlig kränkning av dessa skyldigheter ger leverantören rätt att hindra användaren från den aktuella tjänsten och att blockera eller radera användarens konto eller konton. Ersättning för Premium valutor som redan krediterats till ett eller flera konton i samband med deras stängning eller radering kommer inte att utfärdas. Ersättning för tjänster bokade och betalda för ett eller flera konton vid tidpunkten då de avslutats eller raderats kommer inte att utfärdas.

§ 8 Upphävande

(1) Användaren har rätt att säga upp hans / hennes deltagande på en eller flera tjänster utan att ange skäl eller behöva hålla sig till en deadline.

(2) Leverantören har rätt att säga upp enstaka, flera eller alla tjänster i alla lägen utan att behöva hålla sig till tidsgränser, om tjänsterna ska avslutas.

(3) Om användaren har bokat ytterligare tjänster via premium valutor för en viss speltid i förväg, skall rätten till en extraordinär uppsägning av avtalet undantas för denna tidsperiod.

(4) Rätten för båda parter att säga upp tjänstanvändningsavtalet för god sak och det avtal om Tilläggstjänster respektive (extraordinär uppsägning av kontrakt) skall vid varje tidpunkt inte påverkas.

(5) Om leverantören är ansvarig för extraordinärt upphörande för tjänstens Användningsavtal och avtalet för Tilläggstjänster respektive betalningar som användaren har gjort i förväg för en tidsperiod som överstiger tidpunkten för uppsägningen och en ersättning för förlorat värde för den använda premium valutan (speciellt för tilläggstjänster) respektive skall återlämnas till honom / henne på en pro-rata. Användaren har inte rätt till några ytterligare anspråk, om inte annat anges i dessa allmänna avtalsvillkor.

(6) Leverantören har rätt att säga upp ett konto på grund av viktiga skäl (men inte enbart på grund av sådana skäl), om
- användaren släpar efter med betalning för extra tjänster, om det gäller pengar som överstiger 5 euro och användaren har fått varsel minst två gånger
- användaren medvetet bryter reglerna för service och detta beteende inte avslutas när de uppmanas att göra det. En tillrättavisning är inte nödvändig om det bedöms orimligt för leverantören att behålla kontraktet, t.ex i fallet med ovanligt tunga förseelser (flera konton per spelare, brott etc.)
- användaren inte har använt sitt konto trots uppmaning under minst fyra veckor.

(7) Om tjänsteplattformen inte ger möjlighet till upphävande, måste varje upphävandet ske i form av en text (e-post) och ange skälen för att upphäva. Extraordinära avbokningar måste göras med angivna skäl hela tiden.

(8) På grund av tekniska skäl, sker effektiv fullständig radering av användardata och konton först efter en fördröjning på ett par dagar.

(9) Vid ett motiverat upphävande av leverantören av betydande skäl, har användaren inte rätt till återbetalning för de tjänster som påverkas av upphävandet.

§ 9 Skriftligt

Ytterligare överenskommelser avseende dessa användarvillkor samt modifieringar, tillägg och återkallanden skall lämnas in i skriftlig form för att vara giltiga. Detta gäller även för ändring av kravet på bevarande och användning av den skriftliga formen. Det påverkar inte giltigheten av enskilda eller uttryckliga överenskommelser.

§ 10 Överlåtelse av Rättigheter

Rätten till innehåll en användare postar under ramen av en tjänst, kvarstår med respektive användare. Genom att ange innehållet, ger användaren enbart leverantören en enkel, fri-utan-kostnad licens att använda dessa innehåll som kan tas ut när som helst, i synnerhet rätten till att göra innehållet tillgängligt för allmänheten.

§ 11 Uppdelning klausul, Övrigt

(1) Om en eller flera av avtalen här är stötande eller är ogiltiga, påverkas resten av avtalen inte av detta.

(2) Tysk lag gäller för dessa användningsvillkor och alla avtal som verkställs på grundval av dessa användarvillkor. Den enhetlig lagen om internationella köp av varor (CISG) gäller inte.

(3) Företagets hemort (Bamberg) skall vara laga domstol för alla eventuella tvister som rör dessa kontrakt. Om användarens hemort är ett land utanför Förbundsrepubliken Tyskland, kvarstår bolagets hemort den rättsliga arenan. Detta gäller även om den exakta hemvisten för användaren var okänd vid tidpunkten för anklagelsen.

(4) Leverantören förbehåller sig rätten att ändra eller komplettera dessa användarvillkor med verkan för framtiden när det anses nödvändigt (t.ex. anpassning till den rättsliga situationen, förlängning av Service leverantören, etc), och om användaren inte påverkas negativt härmed enligt principen om rättvisa och god tro. Användaren skall informeras om eventuella ändringar i användarvillkoren på ett sätt som anses lämpligt. Detta meddelande kommer att äga rum antingen inom ramen för de tjänster eller genom att skicka e-post till den e-postadress som användaren har lämnat. I varje fall kommer användaren att informeras om ändringen vid inloggning till tjänsten nästa gång.

(5) Användaren har en (1) månad för att invända mot ändringarna i användarvillkoren. Det rekommenderas att användaren gör detta skriftligen eller via e-post till förmån för bevarandet av bevismaterial.

(6) Om användaren inte har invändningar mot de ändrade villkoren för användning inom tidsfristen på en (1) månad och fortsätter att använda tjänsten, kommer de nya reglerna att gälla för honom som standard. Om han / hon hedrar tidsfristen, har båda parter rätt att avsluta avtalet med en uppsägningstid på en månad, om inte rätten att upphäva enligt §8 redan är i kraft. De tidigare användningsvillkoren kommer att gälla till dess att uppsägningen av avtalet utförts.

(7) Tjänster användaren har betalat för och vars längd skulle överleva avtalet ska det återbetalas till användaren på ett proportionellt sätt. Användaren har inte rätt att andra krav.

(8) Leverantören kommer särskilt att påpeka möjligheten till upphävande, invändning mot avtalsvillkoren, och de rättsliga följderna därav, särskilt när det gäller avsaknaden av en invändning mot avtalet för användaren.

(9) Användaren rekommenderas att regelbundet informera sig själv om status för användarvillkoren och beskrivning av omfattningen och användningen av tjänsten i fråga.Giltig från Juni 2014


upjers GmbH
VD: Klaus Schmitt
Adress: Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Germany

E-Mail: agb@upjers.com (ingen support)
Tel: +49 (0)951/5109080 (ingen support)
Fax: +49 (0)951/510908102 (ingen support)

Registrerings domstol: Lokala domstolen för Bamberg
Företagets registreringsnummer: HRB 5558

VAT nummer: DE275673923
Sekretesspolicy

Detta r sekretesspolicyn av upjers GmbH, Hafenstrasse 13, 96052 Bamberg, Tyskland. Det gller fr alla webbplatser och spel som drivs av upjers.

Fljande innefattar en frklaring av de viktigaste begreppen, fr att underltta frstelsen av denna sekretesspolicy:

Ordlista

1. Vad r personuppgifter?

Personuppgifter r uppgifter som identifierar dig som person. Detta innefattar till exempel, ditt riktiga namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, eller kreditkorts information.

2. Vad r anvndardata?

Anvndardata r uppgifter upjers samlar in frn dig, bearbetar och sparar nr du besker eller anvnder webbplatser och spel som drivs av upjers. Anvndardata i synnerhet inbegriper attribut fr identifiering (t.ex. domnnamn och / eller IP adressen till den dator som du anvnder fr att ansluta till upjers).

3. Vad r IP adresser?

IP adresser tjnar till att identifiera enheter som r anslutna till Internet. Varje dator som r ansluten till internet kan tilldelas en viss IP adress, som r en specifik kombination av siffror.

4. Vad r en cookie?

Cookies r sm filer som verfr de webbplatser och spel av upjers - liksom mnga andra webbplatser - till anvndarens webblsare, som sedan sparar dem p anvndarens terminal. Cookies anvnds fr att spara information om enheten p terminalen och drmed ka anvndbarheten, till exempel genom att lta webbplatser och spel knna igen anvndaren vid sitt nsta besk. Bortsett frn det, bidrar de till att spara statistiska uppgifter om anvndningen av dessa webbplatser och spel, och analysera dem fr att frbttra innehllet. En cookie innehller bland annat uppgifterna, domnnamnet cookien r frn, "drifttid" av denna kaka och ett vrde, vanligtvis ett visst antal som har skapats slumpmssigt. Naturligtvis kommer du att kunna pverka anvndningen av cookies genom att stlla in din webblsare s att den bara erknner cookies delvis, eller att helt avvisa dem. Cookies som redan sparats p datorn kan tas bort manuellt frn din hrddisk nr som helst, eller automatiskt via respektive webblsares instllningar. upjers informerar dig om att det kanske inte r mjligt att fullt utnyttja deras spel och webbplatser utan att anvnda cookies, eller genom att begrnsa anvndningen av cookies.

 

 

1 Insamling, bearbetning och Spara personuppgifter

Vid tkomst till vra webbplatser eller spel, upjers, eller mer specifikt, upjers webbhotell-leverantr, samlar uppgifter om detta via den s kallade serverns loggfiler. De uppgifter som samlas in under denna processen inkluderar namnet p den specifikt kallas webbplats eller fil, datum samt tiden sajten kallades, mngden verfrd data, ditt operativsystem, vilken webblsare du anvnde, den webbplats du beskte innan, din IP adress, din webblsare, samt en rapport som bekrftar lyckad sndning av respektive webbplats.

Dessutom samlar upjers, bearbetar och sparar personuppgifter som du frivilligt har gett vidare i elektroniska eller andra former av kommunikation (t.ex. i formulr eller i vrigt p webbplatser och spel som drivs av upjers). Detta inkluderar ven data du anfrtro andra anvndare, genom att kommunicera med dem via upjers "spel och webbplatser. upjers rder dig att behandla dessa data med stor omsorg, och att noggrant vervga vem du kommunicerar med, samt vad du kommunicerar via spel och webbplatser som drivs av upjers. Viss information ssom kommunikation mellan anvndare kan ocks vara synlig fr andra anvndare av upjers webbplatser och spel.

Fr att registrera dig fr anvndning av spel som drivs av upjers, behver du vanligtvis identifiera dig genom att ange din e-postadress. Om du vill anvnda ytterligare erbjudanden inne i spelen, kan upjers behver ytterligare information, ssom exempelvis dina bankuppgifter.

Hr r ngra exempel p de data som upjers sparar:

Om du registrerar dig p ett spel som drivs av upjers eller anvnder det, sparar upjers automatiskt domnnamnet och / eller IP adressen till den dator som du anvnder fr att kontakta upjers.

upjers sparar din e-postadress, om du har verfrt den till upjers. Information om vilka ytterligare uppgifter som kanske samlas i enstaka andra fall, kan samlas in av respektive inmatningsfnstren.

 

 

2 Anvndning av personuppgifter

a) upjers kommer endast samla in, bearbeta eller vidarebefordra dina personuppgifter om detta r tilltet enligt lag, eller om du har gett ditt medgivande. upjers gr endast bruk av de uppgifter som samlats in frn serverns loggfiler fr statistisk bearbetning fr att bedriva dessa webbplatser och spel, i syfte att garantera skerhet och optimering av dessa webbplatser och spel. upjers frbehller sig rtten att i efterhand kontrollera dessa data om, p grundval av konkreta bevis, det finns legitima skl att misstnka en olaglig anvndning av de webbplatser och spel.

upjers anvnder data som anges under processen fr att registrera dig i syfte att anvnda webbplatser och spel. upjers kan skicka information via e-post som innehller ndringar i tjnstens omfattning av respektive webbplatser och spel eller tekniska detaljer.

Vid kontakt med upjers - till exempel via ett kontaktformulr eller e -post blir dina data sparade i syfte att behandla din anskan. Detta r ocks fallet i rendet om ytterligare frgor kan uppst.

upjers samlar dessutom, bearbetar och sparar dina data, s att upjers fr en bttre frstelse fr din anvndning av webbplatser och spel som drivs av upjers, och fljdriktigt kunna erbjuda dig bttre service. Det betyder att upjers, t ex, inte bara kommer att kunna anvnda sparade data fr att direkt genomfra anvndaravtalet inklusive alla dess tnkbara former av anvndning (t.ex. med hjlp av spel, delta i tjnster som r knutna till spel, anvndning av kunden support), men ocks fr att upptcka fel eller missbruk av upjers webbplatser och spel.

b) Vi r glada att informera dig om vrt fretag samt spel och tjnster som tillhandahlls av upjers via nyhetsbrev.

Om du vill ha vrt nyhetsbrev, behver upjers en giltig e-postadress frn dig. Dessutom behver upjers information som gr att vi kan kontrollera om du verkligen r gare till den angivna e-postadress, eller om anvndaren av e-postadressen har samtyckt till att ta emot nyhetsbrevet ("verifiering"). Nr du registrerar dig fr vrt nyhetsbrev, sparar upjers drfr din IP adress samt datum fr din registrering. Detta sker endast i syfte att samla bevis, i fall en tredje person har missbrukat en annan persons e-postadress och anmlt sig till nyhetsbrevet utan garens vetskap. upjers samlar inga ytterligare uppgifter. Dessa uppgifter anvnds endast i syfte att skicka ut nyhetsbrev, och kommer inte att vidarebefordras till tredje person.

Den tekniska processen med att skicka ut nyhetsbrevet utfrs av emarsys eMarketing Systems AG, Mrzstrasse 1, 1150 Wien, sterrike genom beslut av upjers.

Om du inte vill ha ngot av vra nyhetsbrev, kan du vlja att inte ta emot dem nr som helst. Fr att gra detta, klicka p lnken "upjers - Avsluta nyhetsbrev!" Som du hittar i slutet av varje nyhetsbrev.

Dessutom kan du naturligtvis terkalla ditt samtycke till att ta emot nyhetsbrevet nr som helst genom andra medel, till exempel skriftligen (t ex via e-post till support@upjers.com), utan att drabbas av ngra kostnader, med undantag fr kostnader fr att verfra terkallande (de grundlggande taxor) .

c) upjers kan vidarebefordra anvndardata till tjnsteleverantrer fr att uppbra betalning, eftersom detta r ndvndigt fr att berkna betalningen och debitera dig. upjers kan dessutom erbjuda anvndaruppgifter till tredje part om upjers har bestllt dem fr att driva in fordringar, eftersom dessa uppgifter r ndvndiga fr att hvda dessa skulder. upjers kommer att informera dig om namnet p dessa tredje part p begran. I fall samarbetar upjers med tredje part fr att erbjuda sina tjnster, upjers kommer att se till att de fljer gllande lagar dataskerhet och erbjuder gott skydd.

 

 

3 ndring eller radering av personuppgifter

Du kan ndra dina personliga uppgifter nr som helst (t.ex. genom att uppdatera eller korrigera dem) eller radera dina data helt. Om du vill att upjers ndrar dina personuppgifter eller slutar att anvnda dina personuppgifter, kan du kontakta upjers via datenschutzbeauftragter@upjers.com. upjers kommer sedan att ndra eller radera dina uppgifter s snabbt som mjligt. upjers informerar dig emellertid att, p grund av tekniska eller organisatoriska frhllanden kan det vara mjligt att vissa tgrder fortfarande mste genomfras ven efter efterfrgan av radering, br dessa redan har brjat, men kanske inte slutfrts efter att du har informerat upjers om din nskan att att raderas. Dessutom kan det vara mjligt att vi bara har mjlighet att helt radera dina data vid en senare tidpunkt, i frga om de obligatoriska kraven p datalagring.

 

 

4 Separata Noteringar

1. Anvndning av Skalbar Central mtmetod

upjers anvnder "Skalbar Central Mtmetod / Skalierbares Zentrales Messverfahren" (SZM) av INFOnline fr flera av sina erbjudanden fr att faststlla statistiska parametrar inom ramen fr upjers "tjnster. Drigenom samlas anonyma mtningar. Fr erknnande av datorsystem, anvnder SZM publiken mtning alternativt antingen en cookie med identifieraren "ivwbox.de" eller en signatur som skapas frn olika information som verfrs automatiskt av datorn. IP adresser lagras inte via denna metod och bearbetas endast i anonyma formulr.

Publik mtning har utvecklats med hnsyn till dataskydd. Mlet av publik mtningen r att statistiskt bestmma anvndarens intensitet och antalet anvndare av en viss webbplats. Enskilda anvndare identifieras inte vid ngon tidpunkt. Deras identitet r alltid skyddad. De kommer inte att f ngon annonsering via systemet.

Fr webbplatser som r medlemmar i IVW German Audit Bureau of Circulation (Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Utbredning von Werbetrgern eV, www.ivw.eu) eller som deltar i studien "Internet Facts", som anordnas av Work Group Online Research (Arbeitsgemeinschaft Online -Forschung eV, AGOF), r anvndar statistiken publicerad mnatligen av AGOF och AGMA (Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse eV, ag.ma), samt IVW och kan ses p http://www.agof.de, http://www.agma-mmc.de och http://www.ivw.eu.

Frutom publicering av mtdata, kontrollerar IVW ocks regelbundet SZM process fr att skerstlla att den anvnds i enlighet med regler och dataskydd.

Du kan hitta ytterligare information om SZM processen p webbplatsen fr INFOonline GmbH (https://www.infonline.de), operatrerna av SZM processen, samt dataskydd webbplats av AGOF (http://www. agof.de / Datenschutz) och dataskydd hemsida IVW (http://www.ivw.eu).

Du kan invnda mot behandling av uppgifter frn SZM under fljande lnk: http://optout.ivwbox.de.

 

 

2. Anvndning av Google Analytics

Inom ramen fr sina erbjudanden, anvnder upjers Google Analytics, en analys som tillhandahlls av Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (nedan kallad "Google"). Google Analytics anvnder s kallade "cookies", dvs textfiler som placeras p din dator, fr att hjlpa webbplatsen analysera hur du anvnder webbplatsen. Informationen som genereras av sdan cookie genom er anvndning av webbsidan (inklusive er IP adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google p servrar i USA. P grund av aktivering av IP anonymisering p denna webbplats, kommer din IP adress frkortas p frhand av Google inom loppet av medlemsstater i Europeiska unionen eller andra avtalsmssiga stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsomrdet. Endast i undantagsfall, skall den fullstndiga IP adressen skickas till en server av Google i USA, dr den frkortas. Genom beslut av upjers, kommer Google att anvnda denna information i syfte att utvrdera er anvndning av webbplatserna, sammanstlla rapporter av aktiviteter p webbsidan och tillhandahlla andra tjnster i samband med din webbplats aktivitet och Internetanvndning. Den IP adress din webblsare snder inom ramen fr Google Analytics kommer inte att frknippas med annan data som Google innehar. Du kan neka anvndningen av cookies via respektive instllningar i din webblsare, men upjers informerar dig om att om du gr detta kommer du inte att kunna anvnda alla funktioner p denna webbplats. Du kan frhindra lagringen av cookies frn motsvarande instllningar i din webblsare programvara. Men, vi framhller att du inte kan anvnda de webbplatser i full utstrckning i detta fall. Dessutom kan du frhindra loggning av data (inklusive din IP adress) som hnvisar till anvndandet av webbsidan skapade genom cookien samt behandling av dessa uppgifter frn Google genom att hmta och installera tillgget tillgnglig under fljande lnk . Den aktuella lnken r:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

 

3. Anvndning av GoogleAdSense

I den mn annonser som visas p vra webbplatser genom Google Adsense, en annons tjnst frn Google (banners, textannonser), kan din webblsare spara cookies som skickas av Google. Dessutom gr Google Adsense anvndning av s kallade "WebBacons" (osynlig grafik) fr att samla in information, vars anvndning tillter sparande, insamling och bearbetning av enkla tgrder ssom anvndarens trafik p respektive hemsida. upjers har inget inflytande p denna uppgiftsinsamling. Vi antar dock att tminstone ett besk av webbplatsen samt anvndarens enhet kod spelas in. Den information som samlas in av cookies eller web bacons om besket hos respektive webbsida (inklusive er IP adress) och verfring av reklam kommer att vidarebefordras till en Google-server i USA och sparas dr. Google kommer hdanefter endast att anvnda den insamlade informationen fr att erbjuda dig utvalda annonser utformade fr att mta unika krav som br, s mycket som mjligt, ocks vara i linje med dina egna individuella intressen. Google kan ocks verfra denna information till tredje parter srskilt nr det krvs fr att gra det enligt lag eller om en tredje part behandlar informationen fr Googles rkning. Google kommer inte att koppla samman er IP adress med annan data som Google innehar.

Fr ytterligare information om insamling och anvndning av dessa uppgifter, liksom era respektive rttigheter avseende skydd av ditt privatliv, kontakta Googles sekretesspolicy p fljande lnk: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Du kan frhindra lagringen av cookies p din hrddisk. Fr att gra detta mste du vlja motsvarande instllning i din webblsare-instllningar, till exempel "Blockera att webbplatser sparar data", men upjers informerar dig om att du kanske inte kan anvnda alla funktioner i detta erbjudande i full utstrckning i detta fall. Genom att anvnda denna webbplats samtycker du till behandling av uppgifter som samlats in om dig av Google i de ovan nmnda tgrderna, och det angivna syftet.

 

 

4. Anvndning av Social Media Plug-ins

upjers erbjuder sina anvndare fljande sociala medier plug-ins i omfattningen av sina Internet erbjudanden:

- Facebook "Gilla"-knappen av det sociala ntverket Facebook, som drivs av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA;

- Google "+1"-knappen av det sociala ntverket Google+, som drivs av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

- Twitter "Tweet" av kommunikationsplattformen Twitter, som drivs av Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA.

Plug-ins utvecklas och tillhandahlls av respektive operatrer, och integreras i vra webbplatser ofrndrade. Genom att anvnda de respektive knapparna, kan anvndarna rekommendera respektive beskta webbplatser. P s stt kan du rekommendera erbjudanden frn upjers till dina vnner p Facebook, andra anvndare av Google Plus, liksom anhngare p Twitter. Om du till exempel klickar p "Gilla"-knappen, kommer din Facebook-sida att visa meddelandet att du rekommenderar vr tjnst. Om du anvnder +1-knappen av Google Plus, kommer din rekommendation att visas p Google Plus-profilen, eller skresultaten i skmotorn "Google". Dessutom kan din rekommendation visas p webbplatser och annonser frn tredje personer i anslutning till ditt profil namn och profilbild. Med hjlp av Twitter-knappen, kommer du att kunna dela en post eller sida av upjers erbjudanden p Twitter. Bortsett frn de ovan nmnda funktionerna, tillter dessa knappar en automatiserad kommunikation mellan webbplatser och respektive plattform.

Nr du aktiverar plug-in i en annan plattform, bygger din webblsare en direkt koppling till deras servrar i USA, och kommer drefter kommunicera med respektive tjnst. Innehllet av plug-in kommer att laddas direkt i din webblsare genom servrarna, och integreras i vr hemsida genom dem.

Vi har drfr ingen inverkan p mngden data som plattformsoperatrer samlar in med hjlp av dessa knappar, och informera dig enligt vr kunskap: vi antar att besket i denna webbplats, bekrftelsen av knappen och IP adress lagras.

Fljaktligen skall genomfrandet av sociala plugins mjliggr Facebook att samla in den information som du har kallat respektive webbplatsen fr upjers erbjudande. Om du r inloggad p Facebook under den tiden, kommer Facebook att kunna ansluta ditt besk till ditt Facebook-konto. Genom att samverka med sociala plugins, till exempel genom att klicka p "Gilla"-knappen, med respektive information som verfrs av webblsaren direkt till Facebook, och sparas dr. Om du inte r medlem i Facebook, r det fortfarande mjligt att din IP adress kan sparas dock, enligt Facebook, i Tyskland, endast en anonymiserad IP adress sparas. Om du r medlem i Facebook, och inte vill att Facebook skall samla in data via upjers erbjudande och lnka dem till din anvndardata sparas p Facebook, mste du logga ut frn Facebook innan du besker webbplatser som innehller upjers erbjudande.

Enligt Google r det ingen personlig data som samlas in, om du inte klickar p "+1"-knappen. Fljaktligen r personuppgifter endast samlade och bearbetade frn medlemmar som r inloggade, bland annat IP adress.

Svitt vi vet, nr du klickar p Twitter-knapparna, endast din IP_ adress och adressen till respektive webbplats upjers erbjudande r p, kommer att verfras, och inte anvndas fr annat ndaml n visning av knappen.

Om du har en anvndarprofil p en plattform, br du vara medveten om att plattforms operatren kan lnka information till ditt anvndarkonto s snart du aktiverar respektive plug-in. Om du inte samtycker till detta, br du logga ut frn din anvndarprofil, innan du aktiverar en plug-in.

Fr ytterligare information om syftet och den mngd data som samlas in, i fortsatta anvndningen av dina uppgifter av plattforms operatrer, liksom era respektive rttigheter och sekretess instllningar skydd, hnvisa till Personuppgiftslagen uttalanden under fljande lnkar:

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

Google+: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Twitter: https://twitter.com/privacy

Vi vill informera dig att du har mjlighet att blockera sociala medier plug-ins med hjlp av tillgg som Facebook blockering.

 

 

5. Data anvndning i integrerade spel

Vissa av upjers spel r integrerade till plattformar av sociala ntverk (srskilt Facebook). Dr dessa spel hnvisas till s kallade "appar" eller "applikationer". Om du vill anvnda dessa spel, r du ombedd att tillta insamling / sparande av exempelvis fljande data av upjers:

-     Fr och efternamn, kn, fdelsedatum

-     Profilbild eller respektive URL

-     Anvndarnamn e-postadress som anvnds fr att registrera dig p Facebook

-     Plats och tillgng enheter

-     Anvndar-ID, som r kopplad till offentligt tillgnglig information (on Facebook)

-     Anvndare ID-nummer till dina vnner som ocks r anslutna till spelet

Genom att bekrfta p knappen "Tillt", samtycker du till insamling, sparande och bearbetning av data.

upjers meddelar att mngden information upjers mottar frn Facebook kan pverkas av respektive sekretess-instllningar. Du kan eventuellt srskilt utva ditt inflytande genom:

-     styra vilken information du delar med / om dina Facebook vnner,

-     blockera speciella applikationer eller stoppa dem frn att samla specifik information om dig,

-     ignorera specifika spel-inbjudningar,

-     styrning, vem som kan se dina aktiviteter.

 

 

6. Spela genast/nu-lget

I fall upjers erbjuder mjligheten att anvnda ett eller annat spel utan den vanliga registreringen fr du ett gstkonto. Genom att anvnda ett sdant tillfllig gstkonto, r anvndningen av ytterligare tjnster mot betalning inte mjligt. Du kommer inte bli ombedd att avstta personuppgifter (t.ex. din e-postadress). Istllet, ges du tkomst till spelet genom att anvnda ett gstnamn och motsvarande lsenord.

Gstnamnet skapat inom ramen fr gstkontot (som du kommer att informeras om i spelet) raderas automatiskt en viss tid efter din registrering. Du kan dock registrera dig fr spelet. De personuppgifter som erhllits inom ramen fr registreringen hanteras drefter som anges i denna data sekretesspolicy.

 

 

5 Utlmnande av personuppgifter

P begran kommer upjers informera dig om alla data som lagras om dig utan kostnad. Denna information kommer alltid att sndas i elektronisk form, vanligen via e-post.

 

 

6 Tredje parts Webbplatser / Lnkar

I fall du vidarebefordras till en annan webbplats som inte drivs av upjers, via en lnk som finns p en av de webbplatser och spel som drivs av upjers, informerar upjers dig att denna data sekretesspolicy inte r giltig fr tredje parts webbplatser. upjers kan inte gras ansvarig fr hur leverantrer av tredje parts webbplatser hanterar din data. I synnerhet kan upjers inte gras ansvarig om sdana webbplatser inte fljer samma standard personuppgiftslagar upjers erbjuder dig. upjers rekommenderar drfr att du alltid noga lser data sekretesspolicyn i lnkade sajter.

 

 

7 ndringar av Data Sekretesspolicy

upjers frbehller sig rtten att ndra denna data sekretesspolicy nr som helst, dock kommer upjers alltid hlla sig till de nu gllande dataskerhet lagar. upjers rder dig att informera dig om varje besk p dessa webbplatser och spel om aktuell data sekretesspolicy. I fall upjers planerar p att anvnda dina personuppgifter i strre skala n vad som tidigare varit fallet, kommer upjers naturligtvis att informera dig p frhand.

 

 

Gller frn och med September 2013Leverantr av tjnster :

upjers GmbH

VD: Klaus Schmitt

Adress: Hafenstrasse 13, 96052 Bamberg, Germany


E-post: mail@upjers.com (no support)

Telefon: +49-951/5109080 (no support)

Fax: +49-951/510908102 (no support)

 

Registreringsdomstol : Local Court of Bamberg

Fretagets reg.nummer: HRB 5558

 

VAT nummer: DE275673923

 

 

Dataskyddsombud :

E-post: datenschutzbeauftragter@upjers.com