Villkor och Konsumentinformation, Återkallande

Villkor och Bestämmelser

§ 1 Omfattning, Slutande av kontrakt

(1) De allmänna villkor reglerar förhållandet mellan upjers GmbH, Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Germany (leverantören) och användarna (användare) av sina elektroniska underhållnings erbjudanden (tjänster). Användarvillkor som tillhandahålls av användaren kommer bara bli en del av avtalet, om leverantören uttryckligen håller med dem i skriftlig form. Genom att anmäla sig på spelportalen eller respektive tjänster (dvs. vid att skicka en ansökan om godkännande åtkomst (öppna ett konto)) och genom att logga in på plattformen för respektive tjänst, samtycker användaren till dessa allmänna villkor. När du registrerar dig, ombeds användaren att godkänna användarvillkoren. Dessa användarvillkor gäller för all användning av tjänsterna, inklusive eventuella framtida avtal, erbjudanden, varor och tjänster eller av leverantören.

(2) Villkoren finns i spel portalen upjers och offentliggörs på webbplatsen för respektive spel/ tjänster. Villkoren kan laddas in i minnet på ett varaktigt medium, lagras eller skrivas ut. På skriftlig begäran av användaren, kan villkoren för användning även skickas.

(3) Utöver dessa villkor gäller alla tillämpliga regler och anvisningar för respektive tjänster som är noterade på lämplig webbplats.

(4) Tjänsterna är avsedda uteslutande för konsumenter enligt § 13 BGB. Användningen av tjänsterna är uteslutet för kommersiellt bruk eller andra kommersiella ändamål. Villkoren är öppen för alla personer som vid tiden för inskrivningen är 18 års ålder. Minderåriga har endast rätt att utnyttja, om samtycke från vårdnadshavare finns före registreringen för spelet.

(5) Vid registreringen för tjänsten, användaren försäkrar uttryckligen hans ålder och rättskapacitet eller - i händelse av minderåriga - att det finns samtycke från det juridiska ombudet.

(6) Nyttjandegrad börjar med registrering av användaren till den aktuella tjänsten hos operatören och genom antagandet av förklaring från operatören genom att skapa ett åtkomst tillstånd (konto). Det slutar med uppsägning av användaren, till exempel borttagning av hans konto, eller genom att blockera eller radering av kontot av operatören samt indragning av operatören.

(7) Genom att skicka ut anmälningsblanketten, lämnar användaren en bindande begäran om att ingå ett tjänstanvändningsavtalet. (Även kallad "Begäran om att ingå ett tjänstanvändningsavtalet"). För att göra detta, i alla fält i registreringsformuläret består av behov som ska fyllas i fullständigt och korrekt.

(8) De avtal mellan leverantör och användare som nämns i dessa allmänna villkor skall gälla för ingående av ett avtal om användningstjänst eller godkännande av en ansökan om att ingå ett avtal om användning av ytterligare tjänster av leverantören. Tillgång till kontot kan bekräftas omedelbart eller efter första uppfyllandets verkan av leverantören. Mottagandet av denna begäran skall omedelbart bekräftas elektroniskt genom att skicka en e-postbekräftelse till den e-postadress som användaren uppgett. Bekräftelse av tillgång innebär inte en bindande acceptans av nyttjanderättsavtal. Bekräftelse av tillgång kan dock kopplas till förklaring om godkännande.

§ 2 Omfattning

(1) Leverantören gör det möjligt för användaren att använda leverantörens tjänster i sina respektive tillstånd genom att göra dem tillgängliga på Internet. Användaren är ansvarig för att de tekniska förutsättningarna för att använda dessa tjänster.

(2) Användaren har inte rätt att använda den tjänst som erbjuds av leverantören. Leverantören speciellt förbehåller sig rätten att avvisa eller begränsa registreringar som gjorts av användaren till en eller flera tjänster.

(3) Leverantören garanterar inte att de tjänster som erbjuds uppfyller användarens behov. Leverantören särskilt garanterar inte att tjänsterna är anpassade till vad målet användaren kan sträva efter att nå genom att använda tjänsterna.

(4) Användaren ska informeras om att en konstant, oavbruten och fullständig tillgång till tjänsten inte är möjlig. Leverantören gör dock garantera en årlig genomsnittlig tillgänglighet på 92% (nittiotvå procent) eller högre. Tider där servrarna inte är tillgängliga på Internet på grund av tekniska eller andra problem som är utom räckhåll för leverantören (force majeure, påverkan av tredje man, och andra), samt tider där speluppdateringar eller vanliga underhållsverksamhet är utförts, är undantagna från detta. Leverantörerna kan begränsa tillgången till sina tjänster, om säkerhet vid nätets drift, upprätthållande av nätets integritet, samt särskilt undvika allvarliga misslyckanden nätverk, fel i programvara eller sparade data bör kräva detta.

(5) De tjänster som är föremål för ständig utveckling, anpassning och förändring. Leverantören är därför fri att ändra innehåll och utseende samt att ändra eller modifiera tekniska och andra parametrar vid alla tillfällen. Användaren kan inte kräva att bevara vissa tekniska eller andra egenskaper. Användaren har endast rätt att använda respektive tjänst i dess respektive nuvarande form.

Användare har inga krav på att hävda bevarandet av tjänsten som det var när avtalet ingicks.

Leverantören förbehåller sig rätten att upphöra med driften av dessa tjänster när som helst utan motivering. I det här fallet har användaren rätt (baserat på §3 abstrakt 5a) att kräva att avgifter som han / hon redan har betalat i förskott (t.ex. för premium valuta) antingen krediteras till en annan tjänst som erbjuds av leverantören eller leverantören erbjuder restitution för tjänster som redan har betalats för. Användaren har inte rätt till några ytterligare krav på grund av uppsägning av tjänster.

(6) Hänvisning, tips och råd om utförandet av tjänster, agenter ger operatören och dess anställda självförverkligande samt ge sina ställföreträdare är inte bindande. Användaren har ingen rätt att kompenseras för nackdelar som uppstår från honom.

(7) Utöver vad som uttryckligen anges i specifikationen är tjänster som operatören tillhandahåller, gratis. Bestämmelserna i §3 påverkas inte.

§3 Premium valuta, Tilläggstjänster, Betalningsvillkor

(1) Leverantören erbjuder sina användare möjlighet att köpa så kallade premium-valutor (mynt, diamanter, kol, chips av färg, pärlor, kronor, etc.) i utbyte mot riktiga pengar på olika tjänster. Kostnaderna för dessa premium valutor anges vid respektive webbsida för varje tjänst. Ett köp av dessa valutor kräver upprättande av ett tilläggs som är oberoende av den här tjänsten Användning-avtalet (avtalet om Tilläggstjänster). Detta ska ske inom ramen för ett separat och tydligt identifierat orderförfarandet. Det orderförfarandet kompletteras med "köp"-knappen. Genom att bekräfta denna knapp, uttrycker en juridiskt bindande avsiktsförklaring som kräver honom / henne att betala respektive avgifter på avtalet ingås användaren.

(2) Genom att använda premien valuta, har användaren möjlighet att erhålla vissa tilläggstjänster som ett standardkonto normalt inte skulle erbjuda. Bokning särskilda tilläggstjänster finns ingen separat avtal utan enbart användarens ensidiga resultat beslutsamhet rätt inom ramen för det avtal som avses i 3 § abstrakt 1. En detaljerad beskrivning av de bokade extra tjänster finns separat på hemsidan för respektive tjänst och kan variera från tjänst till tjänst. I varje fall är premien valuta endast för den tjänst den har köpts för, och är strikt icke-överlåtbara. Giltigheten av premien valuta begränsas till en period på 12 månader från och med köpet.

(3) För de kompletterande tjänster, skall de respektive avdelningarnas beskrivningar fungera som särskilda villkor utöver dessa allmänna avtalsvillkor. Leverantören förbehåller sig rätten att ändra det sätt, omfattning och innehåll i de tilläggstjänster.

I samma anda som utveckling och modifiering av spelet, förbehåller sig leverantören särskilt rätten att ändra vissa tjänster, för att upphäva dem och / eller integrera dem gratis i redan befintliga tjänster.

(4) Det finns ingen skyldighet att köpa premium valutor. De extra tjänster kan bestå av enstaka tjänster eller kan begränsas till en viss tidsram. Tillfälliga tjänster skall upphöra efter den tid för vilken de har bokats har löpt ut och kan ombokas om leverantören erbjuder dem fortfarande.

(5) En återbetalning eller ersättnings värde för premium valuta som har köpts och som redan används för tjänster inte är möjligt i regel. Detta gäller inte om avtalet avseende Tilläggstjänster verkligen har upphävts enligt § 4,och inte heller när leverantören har förändrats eller upphört med driften av dessa tjänster, eller har börjat erbjuda dem gratis under den avtalade vid tiden för användning.

a) Premium valuta som har köpts med riktiga pengar inom tio veckor före en viss period av av en tjänst upphör, kan bytas ut mot en annan tjänst av leverantören (som skall väljas av användaren). Alternativt kan användaren begära återbetalning av premie valuta som har köpts med riktiga pengar inom tio veckor innan leverantören upphör att erbjuda den aktuella tjänsten. Användaren måste rikta en respektive önskan i skriftlig form till support@upjers.com inom tio veckor efter köp av premie valuta.

b) Om användaren redan har använt premium valuta som gäller för en viss tid i förväg och inte kan använda dem på grund av orsaker som orsakas av leverantören (t.ex. upphörde driften, tjänster som erbjuds utan kostnad, eller på grund av ständig avsaknad av den ytterligare tjänster), skall leverantören erbjuda användaren huvudsakligen olika extra funktioner som en ersättning eller returnera det betalda beloppet (t.ex. värdet av den premie valuta) proportionellt mot tiden. Användarens rätt att utomordentligt säga upp avtalet för Tilläggstjänster på grund oanvändbara tilläggstjänster enligt § 8 abstrakt 4 påverkas inte av detta. Användaren har inte rätt att andra påståenden.

(6) Leverantören har rätt att ta emot förskott i form av premie valutor för ytterligare tjänster som erbjuds. Avgifterna för att köpa premiumtjänster ska förfaller till betalning omedelbart vid ingående av avtal, det vill säga genom att bekräfta köpet av premien valuta. Leverantören erbjuder flera olika betalningsmetoder. Användaren kan inte göra anspråk på att leverantören är skyldig att använda vissa betalningssätt eller fortsätta sin verksamhet. Betalning kommer att samlas in i enlighet med den betalningsmetod som användaren har valt. Användaren är uttryckligen informeras om att de som tillhandahåller betalnings, beroende på valt betalningssätt, endast överföra en del av de pengar som samlas in till leverantören. Utom i händelse av en effektiv återkallelse, att ett påstående om att användaren återbetalas eller återbetalas för betalningar, är detta bidrag begränsas till nettobeloppet leverantören faktiskt har erhållit. Tjänsteleverantören återbetalar inte några avgifter som betaltjänstleverantören har dragit.(7) Vid utebliven betalning, har leverantören rätt att säga upp de extra tjänster som erbjuds samt att blockera kontot ifråga med omedelbar verkan. Detta påverkar inte den skyldighet för användaren att betala det överenskomna beloppet.

(8) Om leverantören lider ekonomisk skada i händerna på användaren, kommer användaren måste bära kostnaden leverantören har uppstått på grund av detta. I detta fall har leverantören rätt att samla in dessa betalningar utöver den tidigare överenskomna beloppet.

(9) Användaren kan svara på krav från leverantören endast med motiverade motfordringar som förklarats vara juridiskt bindande. Förverkande av användarens fordringar till en tredje part är inte tillåtna.

§ 4 Rätt till återkallande avseende premium valuta-och tilläggstjänster

Ångerrätt:


Du kan återkalla ditt avtalsmässigt uttalande inom 14 dagar i skriftlig form utan att ange skäl. Ånger period består av 14 dagar med början på dagen avtalet ingicks. För att utöva din rätt till återkallande, måste du informera oss på:


upjers GmbH
Hafenstraße 13
96052 Bamberg
Germany

Tel: +49 (0)951/5109080
Fax: +49 (0)951/510908102
E-Mail: agb@upjers.com


med hjälp av ett uttryckligt uttalande (till exempel ett brev skickat via post, fax eller e-post) om ditt beslut att häva detta kontrakt.

Du kan använda den bifogade mallen för att göra det. Användning denna form är inte obligatoriskt.


Modell ångerblankett:

(För att häva ditt kontrakt, fyll i formuläret och skicka det till oss.)
- Till upjers GmbH, Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Germany; Fax: +49 (0)951/510908102; E-Mail: agb@upjers.com
- Jag/Vi (*) meddelar härmed att jag/vi (*) frånträder mitt/vårt (*) avtal om försäljning av följande varor (*) /för tillhandahållande av följande tjänster (*):
- Beställt den (*) /mottogs den (*)
- Namn på konsument(er)
- Adress konsument(er)
- Underskrift av konsument(er) (endast om denna blankett meddelas på papper)
- Datum

_________
(*) Radera på lämpligt sätt.


För att observera din ångerperiod, är allt du behöver göra är att skicka ut ett uttalande informera oss om ditt beslut att häva avtalet innan ångerfristen har löpt ut.

Konsekvenser av återkallande:

Om du återkallar detta avtal, måste vi gå tillbaka alla betalningar vi fått från dig, inklusive fraktkostnaderna (med undantag för de extra kostnader som gäller för att du valde en typ av leverans som avviker från standarden, billigast leverans erbjuder vi) omedelbart och senast inom mindre än fjorton dagar med början på dagen fick vi meddelande om ditt återkallande. För att verkställa återbetalningen, kommer vi att använda samma betalningsmetod som du använde för den inledande transaktionen, om inte uttryckligen något annat överenskommits; du kommer under inga omständigheter debiteras för denna ersättning.

Slut på instruktioner om rätten till återkallande

Särskild anmärkning: För tidig utgång av återkallande

Rätten till återkallande upphör att gälla i förtid om du har gett ditt uttryckliga medgivande att upjers ska vara på väg att uppfylla det avtal före slutet av ångerperioden och efter att du uttryckligen bekräftat att genom att samtycka, skulle du förlora din rätt till återkallande börjar med början av fullgörandet av avtalet.

§ 5 Krav för defekter

(1) Leverantören erbjuder tillgång till service och tilläggstjänster till användaren i sina respektive aktuella versioner. Användaren har inga anspråk på bevarande eller arrangemang av ett tidigare tillstånd av tjänst eller tilläggstjänst.

(2) Användaren bör vara medveten om att den programvara som leverantören ger honom möjlighet att använda inte kan göras helt felfri. Tjänsten bör endast anses bristfällig om spelbarheten av spelet är starkt hindrad.

(3) För att hans/hennes egen säkerhet och för att kunna erbjuda bevis, är att användaren uppmanas att skicka alla krav på leverantören i skriftligt eller via e-post.

(4) Fel utanför leverantörens kontroll (force majeure ao) eller fel som orsakas av användaren, eller av förändringar som inte genomförs av leverantören eller förändringar som inte kan tillskrivas leverantören eller andra former av manipulation, aldrig kan bli föremål för krav på defekter.

(5) Garantier enligt lagen ges inte av leverantören, om inte annat uttryckligen avtalats skriftligt.

§6 Ansvar

(1) Om tjänster tillhandahålls gratis, skall leverantören aldrig hållas ansvarig för någon form av skada, om inte skadan orsakats av grov vårdslöshet eller orsakats medvetet.

(2) Om leverantören begär betalning för tjänster, skall han vara skyldig utan gräns för uppsåtliga och grovt oaktsamma handlingar.

(3) Vid ringa försumlighet, ska leverantören endast göras ansvarig i händelse av väsentliga avtalsförpliktelser. Viktiga avtalsförpliktelser eller huvudsakliga skyldigheter i enlighet med etablerad rättspraxis från EG-domstolen är dessa skyldigheter, vars uppfyllande är en förutsättning för att ett giltigt genomförande av avtalet i första hand och på vars uppfyllande användaren kan åberopa. Skadeståndsskyldighet är begränsad till normalt förekommande och förutsebara kontrakts skador.

(4) De ovan nämnda undantagen för ansvarsskyldighet gäller inte i fråga om hot mot liv eller hälsa. De är också inte giltig om den här skadan orsakats av ett brott mot avtalet i första hand. Detta avser inte leverantörens ansvarighet enligt produktansvarslagen liksom där 44 § en av den tyska telekommunikationskundskydd lagen (TKG) tillämpas.

(5) De ovan nämnda undantagen och begränsningarna av ansvarsskyldighet gäller även med avseende på ansvarsskyldighet av anställda, medarbetare och övrig personal hos givaren, särskilt om det är till fördel för aktieägarna, medarbetare, ombud och andra organ och deras anställda när det gäller deras personliga ansvarighet.

(6) Leverantören distanserar sig uttryckligen från innehållet på alla sidor som är direkt eller indirekt kopplade till den tjänst som erbjuds av leverantören ("länkar"). Leverantören kan inte hållas ansvariga för innehållet och webbplatser. Leverantörerna av platserna i fråga är ansvariga för deras innehåll. Leverantören har ingen uttrycklig reglering av tredje parts webbplatser. Det inte är känt att den leverantör till sådana webbplatser bryter mot gällande lagar. Om detta skulle vara fallet och det rapporteras till leverantören, kommer länken till den aktuella platsen naturligtvis att tas bort av leverantören omedelbart.

(7) En förändring av bevisbördan till nackdel för användaren är inte förknippad med ovanstående bestämmelser.

§ 7 Användarens skyldigheter

(1) Användaren förpliktar sig själv att hålla åtkomstuppgifter för den eller de tjänster hemliga. Han får inte vidarebefordra denna information till tredje part.

(2) Användaren förpliktar sig själv att använda endast ett konto per tjänst. Samtidig användning av flera konton med en tjänst (så kallad multi-konto) är inte tillåtet.

(3) Användning av externa skript eller program för att automatisera deltagande på dessa tjänster (t.ex. via sk robotar) är inte tillåtet.

(4) Användaren förpliktar sig själv att inte använda buggar eller andra programmeringsfel till hans / hennes fördel. Eventuella fördelar som kan ha inträffat från detta ska återföras eller återbetalas och kan återkallas av leverantören. Användaren måste hålla faktiska eller påstådda fel eller oegentligheter hemligt och rapportera dem till leverantören utan dröjsmål.

(5) Användaren förpliktar sig själv att inte posta eller distribuera några bilder, länkar, namn eller ord som på något sätt är kommersiella, politiska, kränkande, sexistiskt, pornografiska eller på annat sätt moraliskt tvivelaktiga eller stötande i ramen av tjänsterna. Användaren förbinder sig också att inte använda något upphovsrättsskyddat term, namn eller bilder. I tveksamma fall måste användaren ta bort detta innehåll så snart som möjligt om han uppmanas att göra det av leverantören. Leverantören har rätt att ta bort stötande innehåll manuellt.

(6) Användaren måste lyda alla dekret och förordningar från den del av leverantören och deras anställda. Denna regel gäller även för dekret som utfärdats av administratörer eller moderatorer på det officiella forumet som är kopplad till spelet i fråga.

(7) En avsiktlig kränkning av dessa skyldigheter ger leverantören rätt att hindra användaren från den aktuella tjänsten och att blockera eller radera användarens konto eller konton. Ersättning för Premium valutor som redan krediterats till ett eller flera konton i samband med deras stängning eller radering kommer inte att utfärdas. Ersättning för tjänster bokade och betalda för ett eller flera konton vid tidpunkten då de avslutats eller raderats kommer inte att utfärdas.

§ 8 Upphävande

(1) Användaren har rätt att säga upp hans / hennes deltagande på en eller flera tjänster utan att ange skäl eller behöva hålla sig till en deadline.

(2) Leverantören har rätt att säga upp enstaka, flera eller alla tjänster i alla lägen utan att behöva hålla sig till tidsgränser, om tjänsterna ska avslutas.

(3) Om användaren har bokat ytterligare tjänster via premium valutor för en viss speltid i förväg, skall rätten till en extraordinär uppsägning av avtalet undantas för denna tidsperiod.

(4) Rätten för båda parter att säga upp tjänstanvändningsavtalet för god sak och det avtal om Tilläggstjänster respektive (extraordinär uppsägning av kontrakt) skall vid varje tidpunkt inte påverkas.

(5) Om leverantören är ansvarig för extraordinärt upphörande för tjänstens Användningsavtal och avtalet för Tilläggstjänster respektive betalningar som användaren har gjort i förväg för en tidsperiod som överstiger tidpunkten för uppsägningen och en ersättning för förlorat värde för den använda premium valutan (speciellt för tilläggstjänster) respektive skall återlämnas till honom / henne på en pro-rata. Användaren har inte rätt till några ytterligare anspråk, om inte annat anges i dessa allmänna avtalsvillkor.

(6) Leverantören har rätt att säga upp ett konto på grund av viktiga skäl (men inte enbart på grund av sådana skäl), om
- användaren släpar efter med betalning för extra tjänster, om det gäller pengar som överstiger 5 euro och användaren har fått varsel minst två gånger
- användaren medvetet bryter reglerna för service och detta beteende inte avslutas när de uppmanas att göra det. En tillrättavisning är inte nödvändig om det bedöms orimligt för leverantören att behålla kontraktet, t.ex i fallet med ovanligt tunga förseelser (flera konton per spelare, brott etc.)
- användaren inte har använt sitt konto trots uppmaning under minst fyra veckor.

(7) Om tjänsteplattformen inte ger möjlighet till upphävande, måste varje upphävandet ske i form av en text (e-post) och ange skälen för att upphäva. Extraordinära avbokningar måste göras med angivna skäl hela tiden.

(8) På grund av tekniska skäl, sker effektiv fullständig radering av användardata och konton först efter en fördröjning på ett par dagar.

(9) Vid ett motiverat upphävande av leverantören av betydande skäl, har användaren inte rätt till återbetalning för de tjänster som påverkas av upphävandet.

§ 9 Skriftligt

Ytterligare överenskommelser avseende dessa användarvillkor samt modifieringar, tillägg och återkallanden skall lämnas in i skriftlig form för att vara giltiga. Detta gäller även för ändring av kravet på bevarande och användning av den skriftliga formen. Det påverkar inte giltigheten av enskilda eller uttryckliga överenskommelser.

§ 10 Överlåtelse av Rättigheter

Rätten till innehåll en användare postar under ramen av en tjänst, kvarstår med respektive användare. Genom att ange innehållet, ger användaren enbart leverantören en enkel, fri-utan-kostnad licens att använda dessa innehåll som kan tas ut när som helst, i synnerhet rätten till att göra innehållet tillgängligt för allmänheten.

§ 11 Uppdelning klausul, Övrigt

(1) Om en eller flera av avtalen här är stötande eller är ogiltiga, påverkas resten av avtalen inte av detta.

(2) Tysk lag gäller för dessa användningsvillkor och alla avtal som verkställs på grundval av dessa användarvillkor. Den enhetlig lagen om internationella köp av varor (CISG) gäller inte.

(3) Företagets hemort (Bamberg) skall vara laga domstol för alla eventuella tvister som rör dessa kontrakt. Om användarens hemort är ett land utanför Förbundsrepubliken Tyskland, kvarstår bolagets hemort den rättsliga arenan. Detta gäller även om den exakta hemvisten för användaren var okänd vid tidpunkten för anklagelsen.

(4) Leverantören förbehåller sig rätten att ändra eller komplettera dessa användarvillkor med verkan för framtiden när det anses nödvändigt (t.ex. anpassning till den rättsliga situationen, förlängning av Service leverantören, etc), och om användaren inte påverkas negativt härmed enligt principen om rättvisa och god tro. Användaren skall informeras om eventuella ändringar i användarvillkoren på ett sätt som anses lämpligt. Detta meddelande kommer att äga rum antingen inom ramen för de tjänster eller genom att skicka e-post till den e-postadress som användaren har lämnat. I varje fall kommer användaren att informeras om ändringen vid inloggning till tjänsten nästa gång.

(5) Användaren har en (1) månad för att invända mot ändringarna i användarvillkoren. Det rekommenderas att användaren gör detta skriftligen eller via e-post till förmån för bevarandet av bevismaterial.

(6) Om användaren inte har invändningar mot de ändrade villkoren för användning inom tidsfristen på en (1) månad och fortsätter att använda tjänsten, kommer de nya reglerna att gälla för honom som standard. Om han / hon hedrar tidsfristen, har båda parter rätt att avsluta avtalet med en uppsägningstid på en månad, om inte rätten att upphäva enligt §8 redan är i kraft. De tidigare användningsvillkoren kommer att gälla till dess att uppsägningen av avtalet utförts.

(7) Tjänster användaren har betalat för och vars längd skulle överleva avtalet ska det återbetalas till användaren på ett proportionellt sätt. Användaren har inte rätt att andra krav.

(8) Leverantören kommer särskilt att påpeka möjligheten till upphävande, invändning mot avtalsvillkoren, och de rättsliga följderna därav, särskilt när det gäller avsaknaden av en invändning mot avtalet för användaren.

(9) Användaren rekommenderas att regelbundet informera sig själv om status för användarvillkoren och beskrivning av omfattningen och användningen av tjänsten i fråga.Giltig från Juni 2014


upjers GmbH
VD: Klaus Schmitt
Adress: Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Germany

E-Mail: agb@upjers.com (ingen support)
Tel: +49 (0)951/5109080 (ingen support)
Fax: +49 (0)951/510908102 (ingen support)

Registrerings domstol: Lokala domstolen för Bamberg
Företagets registreringsnummer: HRB 5558

VAT nummer: DE275673923
Datenschutzerklärung

Data Protection Declaration

We, the upjers GmbH (Ltd.) seated in Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Deutschland, run the website www.upjers.com and gather data from our visitors, as far as it is necessary. In the following data protection declaration you will learn what we are doing with your data, so called personal data, and why we do this. Furthermore, we explain to you, how we protect your data, when data will be deleted and which rights you have thanks to the data protection.

In advance: We adhere to the data protection laws and protect your sphere of personal privacy in the best way possible. But we also want to be completely honest: the internet lives from data exchange and still displays many security leaks. Even when your data is encrypted while you are visiting our website, there is always a remaining risk, at the latest with the exchange of foreign websites. If you visit a different website, for example, via a link on our website, please consider that this data protection declaration at hand will not be valid for the foreign website.

Content:

 1. Person in Charge – to Whom can I Turn to?
 2. Data Protection Officer
 3. What Rights do I have?
 4. Deletion of Data and Storage Period of Data
 5. How Is your Personal Data Protected?
 6. Visit of the Website
 7. Requests to our Customer Support
 8. Downloading of Apps
 9. Registration
 10. Usage of built-in Games
 11. Social Sign-In & Social Log In
 12. Communication in the Games
 13. Payment Handling
 14. Newsletter
 15. Cookies
 16. Youtube
 17. Googe Analytics
 18. Promotional Videos
 19. Criteo
 20. Social Plug-Ins
 21. Enforcement, Exercition and Defence of Legal Claims
 22. Personal Data of Children
 23. Change of Data Protection Declaration

1. Person in Charge – to Whom can I Turn to?

Responsible for this website is:

upjers GmbH
Hafenstraße 13
96052 Bamberg

Telefon: +49 (0)951/5109080
Fax: +49 (0)951/510908102
E-Mail: mail@upjers.com


Kunden-Support:
Support-Formular: https://support.upjers.com/en/start
Email: support@upjers.com

2. Data Protection Officer

Via the contact data you can also contact our data protection officer. If you have specific questions regarding your data, their deletion, or your rights, there is a direct contact possibility for data protection via the email datenschutzbeauftragter@upjers.com. If you want to raise a request, the notation “data protection” is sufficient.

3. What Rights do I have?

You can contact us whenever you have questions regarding your data protection rights or want to  claim one of your following rights:

4. Deletion of Data and Storage Period of Data

As long as not stated differently, we delete your data as soon as we do not need it any more. A blocking or deletion of your data also occurs when a storage limit, which is required by law, is ending unless there is a further need to save the data for a contract closing or a contractual performance. Certain data might have to be saved longer due to legal reasons. Of course, you can always obtain information about the saved data.

5. How Is your Personal Data Protected?

We will take all useful and suitable measures to protect the personal data saved by us from abuse, loss or unauthorized access. Therefore, we have taken several technical and organisational measures. This includes measures how to deal with every alleged data corruption possible.

If you have the suspicion that your personal data have been abused or have been lost, or that an unauthorized access has taken place, please let us know this as quickly as possible and turn to the contact data mentioned above!

6. Visit of the Website

If you only want to have a look around at our website, we do not gather any personal data with exception of the data your browser is transmitting in order to enable the visit of the website. This concerns especially:

The technical data raised cannot be traced back to you and only serve anonymous, statistic purposes to optimise our website.

Purpose of the temporary storage of data at the beginning is to secure the connection as well as the accessibility and the correct depiction of our website.

Legal basis is the so called legitimate interest in the frame of the above mentioned security measures, which has also been verified in accordance with the European Data Protection Requirements from Article 6 Paragraph 1 lit. GDPR. 

7. Requests to our Customer Support

You have the opportunity to contact our support team. With clicking at “support” on our websites, you will be forwarded to https://support.upjers.com/de/start. A request is furthermore possible via email to support@upjers.com.

The following data can be requested by us: 

As a measure of protection, the support request is forwarded via an encrypted connection. Furthermore, we apply the basic principle of data minimisation and only gather data in the support form, which is effectively important. After the successful contacting with you and the ending of the support case, your data will be deleted immediately.   

Purpose of the requested data is exclusively contacting and supporting you, which is why the data are also only used for this purposes.

Legal Basis  is next to your agreement (Article 6 Paragraph 1a, GDPR) the implementation and fulfilment of the contract (Article 6 Paragraph 1b, GDPR).

8. Downloading of Apps

Through our websites you can also reach our game range in the app stores for mobile terminal devices (in the following: apps)  via a link.

During the download of an app, necessary information will be raised by the app store in question, especially the point in time of the download, title, language version and an advertiser ID/ individual device ID. We have no influence whatsoever on these data and are not responsible for it. The app stores provide you with their own data protection declaration concerning the handling of personal data.

We process data within the scope of app usage, as far as it is necessary for the download of the mobile app to your terminal device, the supply of the game in question and the liquidation of in-game purchases. 

Further information regarding the data processing within the scope of app usage can be found in our data protection declaration for mobile applications (https://en.upjers.com/mprivacy).

9. Registration

Additionally, you have the possibility to register yourself on our website and log in afterwards whenever you want with your user account. To register yourself, the following data is needed:

As a measure of protection, the transmission of the data entered by you will take place via an encrypted connection. Further, we apply the basic principle of data minimisation and only raise the data, which is effectively needed. Please do not use your real name or the one of a different person as a user name. We also assign you, depending on the transmitted IP-address, to a country. This data is saved in order to show you the corresponding offer of payment methods. After creating a user account, your data will be saved until you decide to delete certain data or the whole user account.   

Purpose of the raised data is the creation of a user account in order to use our browser games and extended functions on the website (for example, in-game messages, post in the forum). Registration is voluntarily and can always be revoked and/ or the user data deleted.

Legal Basis is the user's consent in accordance with the European Data Protection Requirements from Article 6 Paragraph 1 lit. GDPR. 

10. Usage of Integrated Games

Some of our upjers-games are embedded in social networks (for example Facebook). The games will be called there, for example, “apps” or “applications”. For its data processing and possible data transmission in accordance with data protection, the respective network itself is responsible and  enlightens the user in its own data protection declaration. We would like to point out, however, that you might be asked by the network to agree to the transmission of personal data if you want to use an integrated upjers game. In the case of Facebook, the following data can be affected:

As long as you agree to the data transmission, the network might send in some circumstances data to upjers. upjers will only process such data if it is absolutely necessary for providing you with the game. upjers points out that you can influence the extent of information yourself, which the network is transferring, through the corresponding privacy settings. Exertion of influence could especially be exercised  through

11. Social Sign-In & Social Log In

Besides the manual registration, we also offer you the possibility to directly register yourself at upjers with your already existing user account of a social network of selected providers. We use the platforms “Facebook Sign In” and “Amazon”. As long as you would like to use one of these functions, you will be forwarded to the website of the provider in question and navigated through the registration process there. 

As a measure of protection, transmission of the data entered by you will take place via an encrypted connection to the platform in question. We do not use the registration to access personal data like friend lists, or contacts, or for saving them for our own purposes. A  temporary connection between your user account and the user account of Facebook and Amazon does not take place. Both networks are certified under the EU-US-PRIVACY-Shield (for further information please consult the the respective data protection declarations). Which data is not raised in social networks with the registration or how the data is connected, is not known to us. Further details can be found in the data protection declaration of Facebook (https://de-de.facebook.com/policy.php) and Amazon (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=468496).

Purpose of the data asked is the registration via an already existing user account for the use of  extended functions on the website. The registration via social networks is voluntarily and can always be recalled and/ or the user account can be deregistered.

Legal Basis is your agreement in accordance with European Data Protection Requirements from Article 6 Paragraph1 lit. GDPR. 

12. Communication in the Games

The games run by us offer you the possibility to communicate with us or with other players. We use automatic filter systems, which prevent the plentiful sending of messages, insulting, violence-glorifying, obscene, racist or whatever offensive statements, or news with promotional character. Further, we record: for the purposes of analyses and rectification of technical errors; for the warranty of system security and system integrity; for combatting abusive and/ or unauthorised usage, as well as for the preparation of user statistics on non-personal related basis, and the use of the provided communication channels for a short time. The reports created contain date and time of the news, sender and recipient, the text message, as well as the transmitted amount of data. 

Without your agreement, none of our staff-members will read messages. If we have suspicion of abusive and/ or unauthorised usage of the communication channels provided (for example by a report of the recipient), we nevertheless reserve ourself the right to examine the player account in question, as well as the player account from which the message was sent and – if need be – take further measures.   

As a measure of protection, the transmission of the data entered by you will take place via an encrypted connection to the platform in question.

Purpose of the processing is the provision of an ingame solution for communication for the exchange of messages between the players.

Legal basis for the temporary storage of data is Article 6 Paragraph 1 lit. a GDPR as well as Article 6 Paragraph 1 f GDPR. The input of data for the purpose of communication is voluntarily, and therefore on the basis of agreement by the user. The use of filter systems serves the purpose of keeping the conditions and protecting the data of third parties. In this purposes lies our rightful interest in data procession according to Article 6 Paragraph 1 f GDPR. 

13. Payment Handling

If you initiate a payment process to purchase premium currency, you will have to provide further data. The nature of the required data depends on the chosen payment method. Furthermore, upjers allows you to use anonymous payment methods.

You will have a variety of payment providers to choose from. In addition, the cooperation with third parties involves the payment processing via external payment providers (PayPal, credit card companies, mobile network operators, Paysafecard, cash payment, immediate transfer, etc.). All external payment providers are by law obliged to the secure handling of your data, and they are solely allowed to use your data as far as it is necessary for the fulfilment of their task.

You are able to choose freely which payment method you want to use, and therefore we would like to refer to the privacy policies and regulations of the respective payment provider.

The payment provider will collect personal data of the customer on their own responsibility to execute the payment. Thereafter, a response of the payment provider is sent to upjers, in which the successful completion of the payment process is confirmed.

We point out that we will save the IP address of the customer when a payment process is confirmed. The sole objective is the fulfilment of our tax obligations. The IP address is used to determine the location of performance for tax objectives. The data is stored according to the fiscal period of time for safeguarding.

14. Newsletter

We use the so-called Double-Opt-In Procedure for providing our newsletters, which means we will send you a newsletter via email as soon as you confirm that you would like to receive our newsletter by clicking on the link within the notification email.

Of course you can unsubscribe from our newsletter at any time. Therefore, you will find a respective link in every newsletter. Alternatively, you can contact our support staff via the support form or via email: support@upjers.com.

For providing our newsletter we are cooperating with the service provider Emarsys eMarketing Systems AG, Hans-Fischer-Straße 10, 80339 Munich, Germany. We concluded an order data processing contract with this service provider according to the specifications of Article 28, GDPR.

15. Cookies

To some extent so-called cookies are used on our websites. Cookies are small text files which are normally stored within a folder of your browser. Cookies contain information about the current as well as the last visit of the respective website:

If cookies have no specific termination date, they are solely temporarily stored and will be automatically deleted, as soon as you close your browser or restart the terminal device. Cookies with a termination date remain stored when you close your browser or restart the device. These cookies are deleted at that specific date or if you delete them manually.

On our websites we use the following three types of cookies:

In the settings of your browser you will find options to configure, block or delete cookies. If you delete all cookies of our websites, there is a possibility that some functions of the website are not displayed correctly. The German Federal Office for Information Security Technology provides helpful information and instructions for commonly used browsers: https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/Empfehlungen/EinrichtungSoftware/EinrichtungBrowser/Sicherheitsmassnahmen/Cookies/cookies_node.html

16. Youtube

We use YouTube for directly embedding videos. YouTube is operated by YouTube LLC, headquartered at  901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube is represented by Google Inc. based at 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. When playing the embedded videos,  a connection to the YouTube servers is established and at least your IP address is transmitted for technical reasons. In addition, if you are logged into your YouTube account, YouTube will assign information to your personal user account about the videos watched. You can prevent this procedure by logging out from your YouTube account, as well as other accounts, which are connected to the Google platform, before you use our website.

The high security standards of the google platform and the associated privacy policy of google are regarded as protective measures (https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB). As Google is based in the USA, a so-called non-member State, further warranties are essential to ensure an adequate European level of data protection. Google has been certified under the so-called EU-US Privacy Shield and has thus demonstrated an appropriate level of data protection (https://policies.google.com/privacy/frameworks?gl=de&hl=en-GB).

Furthermore, we embed YouTube videos with advanced privacy settings and a server solution. The user is initially solely shown a preview image, which is loaded from an upjers server. Only after pressing the Play-button is the YouTube frame activated and a limited data exchange with YouTube proceeds.

The purpose of data transmission is to integrate YouTube's video service, which is acclaimed among our users, for them to conveniently access the videos displayed without leaving our website.

The legal basis is the so-called legitimate interest, which has been examined in order to pursue the objective and within the framework of the aforementioned protective measures and in accordance with the European data protection requirements under Article 6 Paragraph 1 lit. f  GDPR.

17. Goolge Analytics

We use Google Analytics, a web analysis service provided by Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics uses the aforementioned cookies for advertising and analysing purposes, to analyse our website regarding your user behaviour. The information generated by cookies about the use of this website is transferred to and stored in a Google server based in the USA. However, your IP address is shortened before the usage statistics are evaluated. Therefore, no conclusions can be drawn about your person. For this purpose, we extended Google Analytics on our website by the code “anonymizelp” to ensure the anonymous collection of IP addresses. Google will use the anonymous information collected by cookies to evaluate your use of the website, to compile reports on website activity for website operators, and to provide other services relating to the website and internet use. In addition, Google may transfer this information to third parties if this is required by law, or if third parties process this data on behalf of Google.

However, you can also configure your browser to refuse cookies, or you can prevent Google from collecting and analysing the data by downloading and installing a browser plug-in from Google (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB). As an alternative to the browser extension or  within browsers on mobile devices, you can set an Opt-Out-Cookie to prevent future collection by Google Analytics on this website (the opt-out only works in the browser and only for this domain). If you delete your cookies in this browser, you have to click this link again.

As protective measures we use the anonymisation procedure provided by Google, whereby a subsequent evaluation proceeds on a statistical basis only, but not on the basis of your person. In addition, the high security standards of the Google platform and the associated privacy policy of Google apply (https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB). Moreover, we have concluded a specific data protection agreement with Google, which stipulates the protection of your data via technical and organisational security measures. As Google is based in the USA and thus in a so-called non-Member State, further warranties are essential to ensure an adequate European level of data protection. Google has been certified under the so-called EU-US Privacy Shield and has thus demonstrated an appropriate level of data protection (https://policies.google.com/privacy/frameworks?gl=de&hl=en-GB).

The objective of using Google Analytics is the anonymous analysis of your user behaviour on our websites. The information acquired from this procedure helps us to improve our service.

The legal basis is the so-called legitimate interest, which has been examined in order to pursue the objective and within the framework of the aforementioned protective measures, as well as in accordance with the European data protection requirements of article 6 paragraph 1 lit. f  GDPR. Moreover, an order data processing contract was concluded, according to the specifications of article 28, GDPR.

18. Promotional Videos

We have embedded promotional videos in various places of our websites and games. Our advertising partners provide selected content there, which we display for them. We would like to emphasise that our advertising partners are essential to keep our free2play system alive, and we are anxious to implement it in the interest of our users. If you as a user watch the provided promotional videos, you are able to obtain premium currency or game features. For further questions please contact our customer support.

We are cooperating with the following advertising companies:

a) Smartstream

Smartstream (www.smartstream.tv) uses technologies to control and optimise the insertion of promotional materials for the user. The service provider of Smartstream is SMARTSTREAM.TV GmbH, Dachauer Straße 15A, 80335 Munich, Germany. If you wish to veto the acquisition of anonymised information, you are able to deactivate the data acquisition at https://www.smartstream.tv/en/privacy under “OptOut”.

If you have already activated “OptOut”, you can cancel this setting at any time by clicking on the “OptIn” button.

As a protective measure, solely pseudonymous usage data is processed and the user has the right of objection at his disposal. In addition, we concluded an order data processing contract with Smartstream according to the specifications of Article 28, GDPR.

The objective of processing usage data is to display promotional material to enable our free2play service.

The legal basis is the so-called legitimate interest, which has been examined in order to pursue the objective, and within the framework of the aforementioned protective measures, as well as in accordance with the European data protection requirements in Article 6 Paragraph 1 lit. f  GDPR

b) adbility

Furthermore, we cooperate with the advertising partner adbility media GmbH,  Große Elbstraße 38, 22767 Hamburg, Germany. Adbility uses technologies to control and optimise the insertion of promotional materials for the user. You can veto the acquisition of anonymised information at https://www.adbility-media.com/en/privacy-policy/ at any time.

Processing solely pseudonymous usage data is regarded as a protective measure. Furthermore, the user has the right of objection at his disposal. In addition, we concluded an order data processing contract with the adbility media GmbH according to the specifications of article 28, GDPR which states that we as well as adbility are liable for processing your data. Therefore, you can contact either us or adbility for any questions regarding data processing. You can find the contact information at https://www.adbility-media.com/en/contact/.

The objective of processing usage data is to display promotional material to enable our free2play service.

The legal basis is the so-called legitimate interest, which has been examined in order to pursue the objective and within the framework of the aforementioned protective measures and in accordance with the European data protection requirements under article 6 paragraph 1 lit. f  GDPR.

19. Criteo

Pseudonymous information about the online behaviour of website visitors is collected and stored on our websites for marketing purposes by a technology of Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paris, France. This data is stored in cookies on the visitor's computer. Criteo SA uses an algorithm to analyse the anonymised recorded online behaviour and can thereafter display certain product recommendations in form of personalised advertising banners on other websites (publishers). This data cannot be used to personally identify you as a visitor of our website under no circumstances. The collected data will solely be used to improve our services. This information will not be used for any other objectives or transferred to third parties.

You can veto the anonymised analysis of your online behaviour on our websites by clicking here: Criteo unsubscription. If you have already unsubscribed (OptOut cookie) and would like to see personalised Criteo banners again, please click here: Criteo Subscription.

For more information about the technology used, please read the privacy policy of Criteo SA.

As a measure of protection, the evaluation proceeds on a statistical basis only, but not on the basis of your person.  In addition, the high security standards of Criteo apply. Further, we concluded a contract with Criteo according to the specifications of Article 28, GDPR which states that we as well as Criteo are liable for processing your data. Therefore, you can contact either us or Criteo for any questions regarding data processing. You can find the contact information at https://www.criteo.com/legal/

The objective of using Criteo is the anonymised analysis of your usage behaviour on our websites and providing interest-related advertising.

The legal basis is the so-called legitimate interest, which has been examined in accordance with the European data protection requirements under Article 6 Paragraph 1 lit. f  GDPR, in order to pursue the objective and within the framework of the aforementioned protective measures.

20. Social Plug-Ins

We use the following social plug-ins on our websites: Facebook's “Like” button, the “Google +1-button by Google and the “Tweet”-button by Twitter.

The respective service provider can be identified by the marking on the box above its initial letters as well as by the logo. We provide the option to directly communicate with the service provider of the plug-in via the button. Only if you click on the highlighted area and thereby activate it, the plug-in provider receives the information that you have accessed the corresponding website of our online service. According to the provider in Germany,  the IP address is anonymised immediately after collection in the case of Facebook. By activating the plug-in, personal data is transferred from you to the respective plug-in provider and stored there (for US providers in the USA). Since the plug-in provider obtains data especially via cookies, we recommend that you delete all cookies using the security settings of your browser before clicking on the grayed-out box.

We have neither influence on the data collected and data processing procedures, nor are we aware of the full scope of data acquisition, the objectives of processing the data and the storage periods. Furthermore, we have no information on the deletion of the data obtained by the plug-in provider.

The plug-in provider stores the data collected about you as user profiles and uses these for means of advertising, market research and needs-oriented design of his website. Such an evaluation particularly takes place (for not logged-in users as well) for displaying needs-oriented advertisements, and to inform other users of the social network about your activities on our website. You have a right of objection to the creation of these user profiles, whereby you have to contact the respective plug-in provider to exercise this right. We provide the option to interact with social networks and other users via the plug-ins. Therefore, we are able to improve our services and make them more interesting for you as a user. The legal framework for using these plug-ins is Article 6 Paragraph 1 S. 1 lit. f GDPR.

The data is transferred regardless of whether you have an account on the plug-in provider's website and are logged in there. If you are logged in on the plug-in provider's website, your data collected on our website will be directly assigned to your existing account on the plug-in provider's website. If you click on the activated button and link the page, for example, the plug-in provider stores this information in your user account, as well and notifies your contacts publicly of it. We recommend that you log out regularly from a social network after using it, especially before activating the buttons to prevent the assignment of information to your user profile on the plug-in provider's website.

Further information about the objectives and extent of this data acquisition, as well as their processing by the plug-in provider are available in the privacy policies of the providers listed below. Moreover, they will provide you with further information about your rights in this regard and configuration options available to you in order to protect your personal data.

Addresses of the respective plug-in provider and URLs of ther privacy policies:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; for further information about data acquisition please visit: https://www.facebook.com/policy.php. Facebook is liable to the EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; for further information about data acquisition please visit: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en-GB. Google is liable to the EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

Twitter “Tweet” of the communication platform Twitter, provided by Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA; for further information about data acquisition please visit: https://twitter.com/en/privacy. Twitter is liable to the EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework)..

The high security standards of the Google platform of Facebook and Twitter and the associated privacy policies of these platforms are regarded as protective measures (refer to the before mentioned). We collect no personal data via the social plug-ins or their usage. To prevent that data is transferred to the service providers in the USA without the user's knowledge, we use the so-called “Shariff solution”. This solution ensures that initially no personal data is transferred to the respective plug-in providers when you visit our website. Only after you click on one of the social plug-ins, data can be transferred to the provider and stored there. For more information about the Shariff solution please visit the website of the provider, Heise Medien Gmbh & Co. KG: http://m.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

The objective of the data transmission is implementing the plug-ins for the user to be able to share contents and interests with other users.

The legal basis is the so-called legitimate interest, which has been examined in order to pursue the objective and within the framework of the aforementioned protective measures and in accordance with the European data protection requirements under Article 6 Paragraph 1 lit. f  GDPR

21. Enforcement, Exercition and Defence of Legal Claims

Sometimes it might be necessary for us to process personal data and, if required, sensitive personal data, in accordance with local laws and regulations, relating to the exercise or defence of legal claims. Article 9(2)(f)  GDPR facilitates it, if the data processing “is essential for asserting, exercising and defending legal claims or if courts act in the course of their judicial activity”. For instance, this may be the case if we need legal advice in relation to legal proceedings or are legally obliged to preserve or disclose certain information in the course of legal proceedings.

This can, for example, happen if we need legal advice in reference to a legal procedure or if we are legally obliged to keep or reveal certain information within the context of a lawsuit.

22. Personal Data of Children

upjers is aware of the significance and data protection of children on the internet. Therefore, and to comply with specific laws, we do neither intentionally collect personal, individually identifiable information about children under 16, nor do we offer content for children under 16.

23. Change of Data Protection Declaration

upjers reserves the right to change this data privacy statement at any time, however, upjers will always adhere to the currently applicable data security laws. upjers advises you to inform yourself on each visit to these websites and games about the current data privacy statement.

Data Policy effective as of May 2018