Villkor och Konsumentinformation, Återkallande

Villkor och Bestämmelser

§ 1 Omfattning, Slutande av kontrakt

 1. De allmänna villkor reglerar förhållandet mellan upjers GmbH, Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Germany (leverantören) och användarna (användare) av sina elektroniska underhållnings erbjudanden (tjänster). Användarvillkor som tillhandahålls av användaren kommer bara bli en del av avtalet, om leverantören uttryckligen håller med dem i skriftlig form. Genom att anmäla sig på spelportalen eller respektive tjänster (dvs. vid att skicka en ansökan om godkännande åtkomst (öppna ett konto)) och genom att logga in på plattformen för respektive tjänst, samtycker användaren till dessa allmänna villkor. När du registrerar dig, ombeds användaren att godkänna användarvillkoren. Dessa användarvillkor gäller för all användning av tjänsterna, inklusive eventuella framtida avtal, erbjudanden, varor och tjänster eller av leverantören.

 2. Villkoren finns i spel portalen upjers och offentliggörs på webbplatsen för respektive spel/ tjänster. Villkoren kan laddas in i minnet på ett varaktigt medium, lagras eller skrivas ut. På skriftlig begäran av användaren, kan villkoren för användning även skickas.

 3. Utöver dessa villkor gäller alla tillämpliga regler och anvisningar för respektive tjänster som är noterade på lämplig webbplats.

 4. Tjänsterna är avsedda uteslutande för konsumenter enligt § 13 BGB. Användningen av tjänsterna är uteslutet för kommersiellt bruk eller andra kommersiella ändamål. Villkoren är öppen för alla personer som vid tiden för inskrivningen är 18 års ålder. Minderåriga har endast rätt att utnyttja, om samtycke från vårdnadshavare finns före registreringen för spelet.

 5. Vid registreringen för tjänsten, användaren försäkrar uttryckligen hans ålder och rättskapacitet eller - i händelse av minderåriga - att det finns samtycke från det juridiska ombudet.

 6. Nyttjandegrad börjar med registrering av användaren till den aktuella tjänsten hos operatören och genom antagandet av förklaring från operatören genom att skapa ett åtkomst tillstånd (konto). Det slutar med uppsägning av användaren, till exempel borttagning av hans konto, eller genom att blockera eller radering av kontot av operatören samt indragning av operatören.

 7. Genom att skicka ut anmälningsblanketten, lämnar användaren en bindande begäran om att ingå ett tjänstanvändningsavtalet. (Även kallad "Begäran om att ingå ett tjänstanvändningsavtalet"). För att göra detta, i alla fält i registreringsformuläret består av behov som ska fyllas i fullständigt och korrekt.

 8. De avtal mellan leverantör och användare som nämns i dessa allmänna villkor skall gälla för ingående av ett avtal om användningstjänst eller godkännande av en ansökan om att ingå ett avtal om användning av ytterligare tjänster av leverantören. Tillgång till kontot kan bekräftas omedelbart eller efter första uppfyllandets verkan av leverantören. Mottagandet av denna begäran skall omedelbart bekräftas elektroniskt genom att skicka en e-postbekräftelse till den e-postadress som användaren uppgett. Bekräftelse av tillgång innebär inte en bindande acceptans av nyttjanderättsavtal. Bekräftelse av tillgång kan dock kopplas till förklaring om godkännande.

§ 2 Omfattning

 1. Leverantören gör det möjligt för användaren att använda leverantörens tjänster i sina respektive tillstånd genom att göra dem tillgängliga på Internet. Användaren är ansvarig för att de tekniska förutsättningarna för att använda dessa tjänster.

 2. Användaren har inte rätt att använda den tjänst som erbjuds av leverantören. Leverantören speciellt förbehåller sig rätten att avvisa eller begränsa registreringar som gjorts av användaren till en eller flera tjänster.

 3. Leverantören garanterar inte att de tjänster som erbjuds uppfyller användarens behov. Leverantören särskilt garanterar inte att tjänsterna är anpassade till vad målet användaren kan sträva efter att nå genom att använda tjänsterna.

 4. Användaren ska informeras om att en konstant, oavbruten och fullständig tillgång till tjänsten inte är möjlig. Leverantören gör dock garantera en årlig genomsnittlig tillgänglighet på 92% (nittiotvå procent) eller högre. Tider där servrarna inte är tillgängliga på Internet på grund av tekniska eller andra problem som är utom räckhåll för leverantören (force majeure, påverkan av tredje man, och andra), samt tider där speluppdateringar eller vanliga underhållsverksamhet är utförts, är undantagna från detta. Leverantörerna kan begränsa tillgången till sina tjänster, om säkerhet vid nätets drift, upprätthållande av nätets integritet, samt särskilt undvika allvarliga misslyckanden nätverk, fel i programvara eller sparade data bör kräva detta.

 5. De tjänster som är föremål för ständig utveckling, anpassning och förändring. Leverantören är därför fri att ändra innehåll och utseende samt att ändra eller modifiera tekniska och andra parametrar vid alla tillfällen. Användaren kan inte kräva att bevara vissa tekniska eller andra egenskaper. Användaren har endast rätt att använda respektive tjänst i dess respektive nuvarande form.
  Användare har inga krav på att hävda bevarandet av tjänsten som det var när avtalet ingicks.
  Leverantören förbehåller sig rätten att upphöra med driften av dessa tjänster när som helst utan motivering. I det här fallet har användaren rätt (baserat på §3 abstrakt 5a) att kräva att avgifter som han / hon redan har betalat i förskott (t.ex. för premium valuta) antingen krediteras till en annan tjänst som erbjuds av leverantören eller leverantören erbjuder restitution för tjänster som redan har betalats för. Användaren har inte rätt till några ytterligare krav på grund av uppsägning av tjänster.

 6. Hänvisning, tips och råd om utförandet av tjänster, agenter ger operatören och dess anställda självförverkligande samt ge sina ställföreträdare är inte bindande. Användaren har ingen rätt att kompenseras för nackdelar som uppstår från honom.

 7. Utöver vad som uttryckligen anges i specifikationen är tjänster som operatören tillhandahåller, gratis. Bestämmelserna i §3 påverkas inte.

§3 Premium valuta, Tilläggstjänster, Betalningsvillkor

 1. Leverantören erbjuder sina användare möjlighet att köpa så kallade premium-valutor (mynt, diamanter, kol, chips av färg, pärlor, kronor, etc.) i utbyte mot riktiga pengar på olika tjänster. Kostnaderna för dessa premium valutor anges vid respektive webbsida för varje tjänst. Ett köp av dessa valutor kräver upprättande av ett tilläggs som är oberoende av den här tjänsten Användning-avtalet (avtalet om Tilläggstjänster). Detta ska ske inom ramen för ett separat och tydligt identifierat orderförfarandet. Det orderförfarandet kompletteras med "köp"-knappen. Genom att bekräfta denna knapp, uttrycker en juridiskt bindande avsiktsförklaring som kräver honom / henne att betala respektive avgifter på avtalet ingås användaren.

 2. Genom att använda premien valuta, har användaren möjlighet att erhålla vissa tilläggstjänster som ett standardkonto normalt inte skulle erbjuda. Bokning särskilda tilläggstjänster finns ingen separat avtal utan enbart användarens ensidiga resultat beslutsamhet rätt inom ramen för det avtal som avses i 3 § abstrakt 1. En detaljerad beskrivning av de bokade extra tjänster finns separat på hemsidan för respektive tjänst och kan variera från tjänst till tjänst. I varje fall är premien valuta endast för den tjänst den har köpts för, och är strikt icke-överlåtbara. Giltigheten av premien valuta begränsas till en period på 12 månader från och med köpet.

 3. För de kompletterande tjänster, skall de respektive avdelningarnas beskrivningar fungera som särskilda villkor utöver dessa allmänna avtalsvillkor. Leverantören förbehåller sig rätten att ändra det sätt, omfattning och innehåll i de tilläggstjänster.
  I samma anda som utveckling och modifiering av spelet, förbehåller sig leverantören särskilt rätten att ändra vissa tjänster, för att upphäva dem och / eller integrera dem gratis i redan befintliga tjänster.

 4. Det finns ingen skyldighet att köpa premium valutor. De extra tjänster kan bestå av enstaka tjänster eller kan begränsas till en viss tidsram. Tillfälliga tjänster skall upphöra efter den tid för vilken de har bokats har löpt ut och kan ombokas om leverantören erbjuder dem fortfarande.

 5. En återbetalning eller ersättnings värde för premium valuta som har köpts och som redan används för tjänster inte är möjligt i regel. Detta gäller inte om avtalet avseende Tilläggstjänster verkligen har upphävts enligt § 4,och inte heller när leverantören har förändrats eller upphört med driften av dessa tjänster, eller har börjat erbjuda dem gratis under den avtalade vid tiden för användning.

  a. Premium valuta som har köpts med riktiga pengar inom tio veckor före en viss period av av en tjänst upphör, kan bytas ut mot en annan tjänst av leverantören (som skall väljas av användaren). Alternativt kan användaren begära återbetalning av premie valuta som har köpts med riktiga pengar inom tio veckor innan leverantören upphör att erbjuda den aktuella tjänsten. Användaren måste rikta en respektive önskan i skriftlig form till support@upjers.com inom tio veckor efter köp av premie valuta.

  b. Om användaren redan har använt premium valuta som gäller för en viss tid i förväg och inte kan använda dem på grund av orsaker som orsakas av leverantören (t.ex. upphörde driften, tjänster som erbjuds utan kostnad, eller på grund av ständig avsaknad av den ytterligare tjänster), skall leverantören erbjuda användaren huvudsakligen olika extra funktioner som en ersättning eller returnera det betalda beloppet (t.ex. värdet av den premie valuta) proportionellt mot tiden. Användarens rätt att utomordentligt säga upp avtalet för Tilläggstjänster på grund oanvändbara tilläggstjänster enligt § 8 abstrakt 4 påverkas inte av detta. Användaren har inte rätt att andra påståenden.

 6. Leverantören har rätt att ta emot förskott i form av premie valutor för ytterligare tjänster som erbjuds. Avgifterna för att köpa premiumtjänster ska förfaller till betalning omedelbart vid ingående av avtal, det vill säga genom att bekräfta köpet av premien valuta. Leverantören erbjuder flera olika betalningsmetoder. Användaren kan inte göra anspråk på att leverantören är skyldig att använda vissa betalningssätt eller fortsätta sin verksamhet. Betalning kommer att samlas in i enlighet med den betalningsmetod som användaren har valt. Användaren är uttryckligen informeras om att de som tillhandahåller betalnings, beroende på valt betalningssätt, endast överföra en del av de pengar som samlas in till leverantören. Utom i händelse av en effektiv återkallelse, att ett påstående om att användaren återbetalas eller återbetalas för betalningar, är detta bidrag begränsas till nettobeloppet leverantören faktiskt har erhållit. Tjänsteleverantören återbetalar inte några avgifter som betaltjänstleverantören har dragit.

 7. Vid utebliven betalning, har leverantören rätt att säga upp de extra tjänster som erbjuds samt att blockera kontot ifråga med omedelbar verkan. Detta påverkar inte den skyldighet för användaren att betala det överenskomna beloppet.

 8. Om leverantören lider ekonomisk skada i händerna på användaren, kommer användaren måste bära kostnaden leverantören har uppstått på grund av detta. I detta fall har leverantören rätt att samla in dessa betalningar utöver den tidigare överenskomna beloppet.

 9. Användaren kan svara på krav från leverantören endast med motiverade motfordringar som förklarats vara juridiskt bindande. Förverkande av användarens fordringar till en tredje part är inte tillåtna.

§ 4 Rätt till återkallande avseende premium valuta-och tilläggstjänster

Ångerrätt:

Du kan återkalla ditt avtalsmässigt uttalande inom 14 dagar i skriftlig form utan att ange skäl. Ånger period består av 14 dagar med början på dagen avtalet ingicks. För att utöva din rätt till återkallande, måste du informera oss på:

upjers GmbH
Hafenstraße 13
96052 Bamberg
Germany

Tel: +49 (0)951/5109080
Fax: +49 (0)951/510908102
E-Mail: agb@upjers.com

med hjälp av ett uttryckligt uttalande (till exempel ett brev skickat via post, fax eller e-post) om ditt beslut att häva detta kontrakt.

Du kan använda den bifogade mallen för att göra det. Användning denna form är inte obligatoriskt.


Modell ångerblankett:

(För att häva ditt kontrakt, fyll i formuläret och skicka det till oss.)

 • Till upjers GmbH, Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Germany; Fax: +49 (0)951/510908102; E-Mail: agb@upjers.com
 • Jag/Vi () meddelar härmed att jag/vi () frånträder mitt/vårt () avtal om försäljning av följande varor () /för tillhandahållande av följande tjänster (*):
 • Beställt den () /mottogs den ()
 • Namn på konsument(er)
 • Adress konsument(er)
 • Underskrift av konsument(er) (endast om denna blankett meddelas på papper)
 • Datum

(*) Radera på lämpligt sätt.

För att observera din ångerperiod, är allt du behöver göra är att skicka ut ett uttalande informera oss om ditt beslut att häva avtalet innan ångerfristen har löpt ut.

Konsekvenser av återkallande:

Om du återkallar detta avtal, måste vi gå tillbaka alla betalningar vi fått från dig, inklusive fraktkostnaderna (med undantag för de extra kostnader som gäller för att du valde en typ av leverans som avviker från standarden, billigast leverans erbjuder vi) omedelbart och senast inom mindre än fjorton dagar med början på dagen fick vi meddelande om ditt återkallande. För att verkställa återbetalningen, kommer vi att använda samma betalningsmetod som du använde för den inledande transaktionen, om inte uttryckligen något annat överenskommits; du kommer under inga omständigheter debiteras för denna ersättning.

Slut på instruktioner om rätten till återkallande

Särskild anmärkning: För tidig utgång av återkallande

Rätten till återkallande upphör att gälla i förtid om du har gett ditt uttryckliga medgivande att upjers ska vara på väg att uppfylla det avtal före slutet av ångerperioden och efter att du uttryckligen bekräftat att genom att samtycka, skulle du förlora din rätt till återkallande börjar med början av fullgörandet av avtalet.

§ 5 Krav för defekter

 1. Leverantören erbjuder tillgång till service och tilläggstjänster till användaren i sina respektive aktuella versioner. Användaren har inga anspråk på bevarande eller arrangemang av ett tidigare tillstånd av tjänst eller tilläggstjänst.

 2. Användaren bör vara medveten om att den programvara som leverantören ger honom möjlighet att använda inte kan göras helt felfri. Tjänsten bör endast anses bristfällig om spelbarheten av spelet är starkt hindrad.

 3. För att hans/hennes egen säkerhet och för att kunna erbjuda bevis, är att användaren uppmanas att skicka alla krav på leverantören i skriftligt eller via e-post.

 4. Fel utanför leverantörens kontroll (force majeure ao) eller fel som orsakas av användaren, eller av förändringar som inte genomförs av leverantören eller förändringar som inte kan tillskrivas leverantören eller andra former av manipulation, aldrig kan bli föremål för krav på defekter.

 5. Garantier enligt lagen ges inte av leverantören, om inte annat uttryckligen avtalats skriftligt.

§6 Ansvar

 1. Om tjänster tillhandahålls gratis, skall leverantören aldrig hållas ansvarig för någon form av skada, om inte skadan orsakats av grov vårdslöshet eller orsakats medvetet.

 2. Om leverantören begär betalning för tjänster, skall han vara skyldig utan gräns för uppsåtliga och grovt oaktsamma handlingar.

 3. Vid ringa försumlighet, ska leverantören endast göras ansvarig i händelse av väsentliga avtalsförpliktelser. Viktiga avtalsförpliktelser eller huvudsakliga skyldigheter i enlighet med etablerad rättspraxis från EG-domstolen är dessa skyldigheter, vars uppfyllande är en förutsättning för att ett giltigt genomförande av avtalet i första hand och på vars uppfyllande användaren kan åberopa. Skadeståndsskyldighet är begränsad till normalt förekommande och förutsebara kontrakts skador.

 4. De ovan nämnda undantagen för ansvarsskyldighet gäller inte i fråga om hot mot liv eller hälsa. De är också inte giltig om den här skadan orsakats av ett brott mot avtalet i första hand. Detta avser inte leverantörens ansvarighet enligt produktansvarslagen liksom där 44 § en av den tyska telekommunikationskundskydd lagen (TKG) tillämpas.

 5. De ovan nämnda undantagen och begränsningarna av ansvarsskyldighet gäller även med avseende på ansvarsskyldighet av anställda, medarbetare och övrig personal hos givaren, särskilt om det är till fördel för aktieägarna, medarbetare, ombud och andra organ och deras anställda när det gäller deras personliga ansvarighet.

 6. Leverantören distanserar sig uttryckligen från innehållet på alla sidor som är direkt eller indirekt kopplade till den tjänst som erbjuds av leverantören ("länkar"). Leverantören kan inte hållas ansvariga för innehållet och webbplatser. Leverantörerna av platserna i fråga är ansvariga för deras innehåll. Leverantören har ingen uttrycklig reglering av tredje parts webbplatser. Det inte är känt att den leverantör till sådana webbplatser bryter mot gällande lagar. Om detta skulle vara fallet och det rapporteras till leverantören, kommer länken till den aktuella platsen naturligtvis att tas bort av leverantören omedelbart.

 7. En förändring av bevisbördan till nackdel för användaren är inte förknippad med ovanstående bestämmelser.

§ 7 Användarens skyldigheter

 1. Användaren förpliktar sig själv att hålla åtkomstuppgifter för den eller de tjänster hemliga. Han får inte vidarebefordra denna information till tredje part.

 2. Användaren förpliktar sig själv att använda endast ett konto per tjänst. Samtidig användning av flera konton med en tjänst (så kallad multi-konto) är inte tillåtet.

 3. Användning av externa skript eller program för att automatisera deltagande på dessa tjänster (t.ex. via sk robotar) är inte tillåtet.

 4. Användaren förpliktar sig själv att inte använda buggar eller andra programmeringsfel till hans / hennes fördel. Eventuella fördelar som kan ha inträffat från detta ska återföras eller återbetalas och kan återkallas av leverantören. Användaren måste hålla faktiska eller påstådda fel eller oegentligheter hemligt och rapportera dem till leverantören utan dröjsmål.

 5. Användaren förpliktar sig själv att inte posta eller distribuera några bilder, länkar, namn eller ord som på något sätt är kommersiella, politiska, kränkande, sexistiskt, pornografiska eller på annat sätt moraliskt tvivelaktiga eller stötande i ramen av tjänsterna. Användaren förbinder sig också att inte använda något upphovsrättsskyddat term, namn eller bilder. I tveksamma fall måste användaren ta bort detta innehåll så snart som möjligt om han uppmanas att göra det av leverantören. Leverantören har rätt att ta bort stötande innehåll manuellt.

 6. Användaren måste lyda alla dekret och förordningar från den del av leverantören och deras anställda. Denna regel gäller även för dekret som utfärdats av administratörer eller moderatorer på det officiella forumet som är kopplad till spelet i fråga.

 7. En avsiktlig kränkning av dessa skyldigheter ger leverantören rätt att hindra användaren från den aktuella tjänsten och att blockera eller radera användarens konto eller konton. Ersättning för Premium valutor som redan krediterats till ett eller flera konton i samband med deras stängning eller radering kommer inte att utfärdas. Ersättning för tjänster bokade och betalda för ett eller flera konton vid tidpunkten då de avslutats eller raderats kommer inte att utfärdas.

§ 8 Upphävande

 1. Användaren har rätt att säga upp hans / hennes deltagande på en eller flera tjänster utan att ange skäl eller behöva hålla sig till en deadline.

 2. Leverantören har rätt att säga upp enstaka, flera eller alla tjänster i alla lägen utan att behöva hålla sig till tidsgränser, om tjänsterna ska avslutas.

 3. Om användaren har bokat ytterligare tjänster via premium valutor för en viss speltid i förväg, skall rätten till en extraordinär uppsägning av avtalet undantas för denna tidsperiod.

 4. Rätten för båda parter att säga upp tjänstanvändningsavtalet för god sak och det avtal om Tilläggstjänster respektive (extraordinär uppsägning av kontrakt) skall vid varje tidpunkt inte påverkas.

 5. Om leverantören är ansvarig för extraordinärt upphörande för tjänstens Användningsavtal och avtalet för Tilläggstjänster respektive betalningar som användaren har gjort i förväg för en tidsperiod som överstiger tidpunkten för uppsägningen och en ersättning för förlorat värde för den använda premium valutan (speciellt för tilläggstjänster) respektive skall återlämnas till honom / henne på en pro-rata. Användaren har inte rätt till några ytterligare anspråk, om inte annat anges i dessa allmänna avtalsvillkor.

 6. Leverantören har rätt att säga upp ett konto på grund av viktiga skäl (men inte enbart på grund av sådana skäl), om

  • användaren släpar efter med betalning för extra tjänster, om det gäller pengar som överstiger 5 euro och användaren har fått varsel minst två gånger
  • användaren medvetet bryter reglerna för service och detta beteende inte avslutas när de uppmanas att göra det. En tillrättavisning är inte nödvändig om det bedöms orimligt för leverantören att behålla kontraktet, t.ex i fallet med ovanligt tunga förseelser (flera konton per spelare, brott etc.)
  • användaren inte har använt sitt konto trots uppmaning under minst fyra veckor.
 7. Om tjänsteplattformen inte ger möjlighet till upphävande, måste varje upphävandet ske i form av en text (e-post) och ange skälen för att upphäva. Extraordinära avbokningar måste göras med angivna skäl hela tiden.

 8. På grund av tekniska skäl, sker effektiv fullständig radering av användardata och konton först efter en fördröjning på ett par dagar.

 9. Vid ett motiverat upphävande av leverantören av betydande skäl, har användaren inte rätt till återbetalning för de tjänster som påverkas av upphävandet.

§ 9 Skriftligt

Ytterligare överenskommelser avseende dessa användarvillkor samt modifieringar, tillägg och återkallanden skall lämnas in i skriftlig form för att vara giltiga. Detta gäller även för ändring av kravet på bevarande och användning av den skriftliga formen. Det påverkar inte giltigheten av enskilda eller uttryckliga överenskommelser.

§ 10 Överlåtelse av Rättigheter

Rätten till innehåll en användare postar under ramen av en tjänst, kvarstår med respektive användare. Genom att ange innehållet, ger användaren enbart leverantören en enkel, fri-utan-kostnad licens att använda dessa innehåll som kan tas ut när som helst, i synnerhet rätten till att göra innehållet tillgängligt för allmänheten.

§ 11 Uppdelning klausul, Övrigt

 1. Om en eller flera av avtalen här är stötande eller är ogiltiga, påverkas resten av avtalen inte av detta.

 2. Tysk lag gäller för dessa användningsvillkor och alla avtal som verkställs på grundval av dessa användarvillkor. Den enhetlig lagen om internationella köp av varor (CISG) gäller inte.

 3. Företagets hemort (Bamberg) skall vara laga domstol för alla eventuella tvister som rör dessa kontrakt. Om användarens hemort är ett land utanför Förbundsrepubliken Tyskland, kvarstår bolagets hemort den rättsliga arenan. Detta gäller även om den exakta hemvisten för användaren var okänd vid tidpunkten för anklagelsen.

 4. Leverantören förbehåller sig rätten att ändra eller komplettera dessa användarvillkor med verkan för framtiden när det anses nödvändigt (t.ex. anpassning till den rättsliga situationen, förlängning av Service leverantören, etc), och om användaren inte påverkas negativt härmed enligt principen om rättvisa och god tro. Användaren skall informeras om eventuella ändringar i användarvillkoren på ett sätt som anses lämpligt. Detta meddelande kommer att äga rum antingen inom ramen för de tjänster eller genom att skicka e-post till den e-postadress som användaren har lämnat. I varje fall kommer användaren att informeras om ändringen vid inloggning till tjänsten nästa gång.

 5. Användaren har en (1) månad för att invända mot ändringarna i användarvillkoren. Det rekommenderas att användaren gör detta skriftligen eller via e-post till förmån för bevarandet av bevismaterial.

 6. Om användaren inte har invändningar mot de ändrade villkoren för användning inom tidsfristen på en (1) månad och fortsätter att använda tjänsten, kommer de nya reglerna att gälla för honom som standard. Om han / hon hedrar tidsfristen, har båda parter rätt att avsluta avtalet med en uppsägningstid på en månad, om inte rätten att upphäva enligt §8 redan är i kraft. De tidigare användningsvillkoren kommer att gälla till dess att uppsägningen av avtalet utförts.

 7. Tjänster användaren har betalat för och vars längd skulle överleva avtalet ska det återbetalas till användaren på ett proportionellt sätt. Användaren har inte rätt att andra krav.

 8. Leverantören kommer särskilt att påpeka möjligheten till upphävande, invändning mot avtalsvillkoren, och de rättsliga följderna därav, särskilt när det gäller avsaknaden av en invändning mot avtalet för användaren.

 9. Användaren rekommenderas att regelbundet informera sig själv om status för användarvillkoren och beskrivning av omfattningen och användningen av tjänsten i fråga.

Giltig från Juni 2014

upjers GmbH
VD: Klaus Schmitt
Adress: Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Germany

E-Mail: agb@upjers.com (ingen support)
Tel: +49 (0)951/5109080 (ingen support)
Fax: +49 (0)951/510908102 (ingen support)

Registrerings domstol: Lokala domstolen för Bamberg
Företagets registreringsnummer: HRB 5558

VAT nummer: DE275673923


Sekretesspolicydeklaration

Sekretesspolicydeklaration

WVi, upjers GmbH (Ltd.) som sitter i Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Tyskland, driver webbplatsen https://se.upjers.com/ och samlar in data från våra besökare, så långt det är nödvändigt. I följande dataskyddsdeklaration lär du dig vad vi gör med dina data, så kallade personuppgifter och varför vi gör det här. Dessutom förklarar vi för dig hur vi skyddar dina data, när data kommer att raderas och vilka rättigheter du har tack vare dataskyddet.

I förväg: Vi följer lagar om skydd av personuppgifter och skyddar din personliga integritet på bästa möjliga sätt. Men vi vill också vara helt ärliga: Internet lever på datautbyte och visar fortfarande många säkerhetsläckor. Även när dina data är krypterad, när du besöker vår webbplats finns det alltid en återstående risk, senast vid utbyte av utländska webbplatser. Om du besöker en annan webbplats, till exempel via en länk på vår hemsida, förstår du att den här dataskyddsdeklarationen inte är giltig för den utländska webbplatsen.

Content

1. Ansvarig person - Vem kan jag vända mig till?

Ansvarig för denna webbplats är:

upjers GmbH
Hafenstraße 13

96052 Bamberg

Niemcy

Telefon: +49 (0)951/5109080
Fax: +49 (0)951/510908102

E-Post: mail@upjers.com

Kundsupport:

Suport-Formulär: https://support.upjers.com/se/start

E-Post: support@upjers.com

2. Dataskyddspersonal

Via kontaktuppgifterna kan du också kontakta vår datasäkerhetsansvarig. Om du har specifika frågor angående dina uppgifter, deras radering eller dina rättigheter, finns det en direktkontakt för dataskydd via e-post datenschutzbeauftragter@upjers.com. Om du vill skicka en begäran är noteringen ”dataskydd” tillräcklig.

3. Vilka rättigheter har jag?

Du kan kontakta oss när du har frågor angående dina personuppgifter eller vill ansöka om en av följande rättigheter:

 • Rätt till återkallelse enligt artikel 7 stycke 3 GDPR (t ex kan du vända dig till oss om du vill dra tillbaka ett tidigare avtal om ett nyhetsbrev)
 • Rätt till information enligt artikel 15 GDPR (t ex kan du vända dig till oss om du vill veta vilka uppgifter vi har sparat)
 • Rättelse enligt artikel 16 GDPR (t ex kan du vända dig till oss om din e-post har ändrats och om vi ska ersätta den gamla e-postadressen)
 • Radering enligt artikel 17 GDPR (t ex kan du vända dig till oss om vi måste radera vissa uppgifter om dig som vi har sparat)
 • Begränsning av bearbetning enligt artikel 18 GDPR (t ex kan du vända dig till oss om du vill att din e-post inte raderas utan istället används för att skicka dig de absolut nödvändiga e-postmeddelandena)
 • Dataportabilitet enligt artikel 20 GDPR (t ex kan du vända dig till oss för att få din sparade data i komprimerat format, t ex när du vill ge en annan webbplats med dina data)
 • Invändning enligt artikel 21 GDPR (t ex kan du vända dig till oss när du är obekväm med de här nämnda reklamfilmerna eller analysmetoderna)
 • Rätt att överklaga hos den kontrollansvariga myndigheten som ansvarar enligt artikel 77 första stycket GDPR (t ex kan du också skicka dina klagomål direkt till dataskyddsmyndigheterna)

4. Radering av data och lagringsperiod för data

Så länge inte annat anges, tar vi bort dina uppgifter så snart vi inte behöver dem längre. En blockering eller radering av dina data uppstår också när en lagringsgräns, vilken krävs enligt lag, avslutas, om det inte längre finns något behov av att spara data för en avtalsslutande eller avtalsenlig prestanda. Viss data kan behöva sparas längre på grund av juridiska skäl. Naturligtvis kan du alltid få information om sparad data.

5. Hur skyddas dina personuppgifter?

I enlighet med detta tillåter vårt intresse för ett säkert och störningsfritt tillhandahållande av våra tjänsters användning av ovan nämnda tekniska data, som på grund av sin natur endast utgör en mycket liten störning av besökarnas informativa självbestämmande.

6. Besök på webbplatsen

Om du bara vill titta på vår hemsida samlar vi inte några personuppgifter med undantag för de data som din webbläsare sänder för att möjliggöra besöket på webbplatsen. Detta gäller särskilt:

 • Den ungefärliga lokaliseringen baserad på IP-området (portens enda land)
 • Internetleverantör (till exempel Telstra, Vodafone eller Comcast)
 • Datum och tid (t ex 11:45, 25 Maj 2018)
 • Webbläsare (t ex Chrome eller Safari)

Den tekniska informationen som hämtas kan inte spåras tillbaka till dig och tjänar endast anonyma statistiska ändamål för att optimera vår webbplats.

Syftet av den tillfälliga lagringen av data i början, är att säkra anslutningen såväl som tillgängligheten och den rätta bilden av vår hemsida.

Rättslig grund ligger bredvid ditt samtycke (artikel 6, punkt 1a, GDPR), som du ger genom att kontakta genomförandet och uppfyllandet av avtalet (artikel 6, punkt 1b, GDPR).

7. Förfrågningar till vår kundsupport

Du har möjlighet att kontakta vårt supportteam. Genom att klicka på "support" på våra webbplatser kommer du att vidarebefordras till https://support.upjers.com/se/. En förfrågan är dessutom möjlig via e-post till support@upjers.com

Följande data kan beställas av oss:

 • användarnamn och / eller inloggning
 • användar-ID
 • upjers-ID
 • epost
 • om det behövs, leverantör av betaltjänster
 • meddelande, supportförfrågan
 • plug-ins (t ex, Adobe Flash)
 • operativsystem (t ex, Mac OS)
 • hårdvara (t ex, Intel processor)
 • webbläsare

Som skyddsåtgärd skickas support förfrågan via en krypterad anslutning. Dessutom tillämpar vi grundprincipen för dataminimering och samlar endast data i supportformuläret, vilket är effektivt viktigt. När den framgångsrika kontakten med dig och slutet av supportfallet har tagits bort kommer dina data raderas omedelbart.

Syfte datelor solicitate este doar de a vă contacta și de a vă ajuta, de aceea datele sunt utilizate numai în acest scop.

Rättslig grund är bredvid din överenskommelse (artikel 6 stycke 1a, GDPR) genomförandet och uppfyllandet av kontraktet (artikel 6 stycke 1b, GDPR).

8. Nedladdning av Appar

Via våra webbplatser kan du även nå vårt spelutbud i appbutikerna för mobila terminaler (i följande: appar) via en länk.

Som ett skyddsmått kommer överföringen av de uppgifter som du har angett att ske via en krypterad anslutning. Vidare tillämpar vi den grundläggande principen för dataminimering och höjer endast informationen, vilket verkligen behövs. Använd inte ditt riktiga namn eller en annan persons som användarnamn. Vi tilldelar dig också, beroende på den överförda IP-adressen, till ett land. Dessa data sparas för att visa dig motsvarande erbjudande om betalningsmetoder. Du kan ändra valet när som helst. När du har skapat ett användarkonto kommer dina data att sparas tills du bestämmer dig för att ta bort viss information eller ta bort hela användarkontot.

Syftet med den samlade informationen är skapandet av ett användarkonto för att använda våra webbläsarspel och utökade funktioner på webbplatsen (till exempel meddelanden i spelet, posta i forumet). Registrering sker frivilligt och kan alltid återkallas och / eller användardata raderas.

Rättslig grund är användarens samtycke i enlighet med de europeiska dataskyddskraven i artikel 6 punkt 1 lit. GDPR, som kan ges genom att skicka registreringsformuläret.

9. Användning av integrerade spel/tilläggsfunktioner

Användning av integrerade spel / ytterligare funktioner

Några av våra upjers-spel är inbäddade i sociala nätverk (till exempel Facebook). Spelen kommer att kallas där, till exempel ”appar” eller ”applikationer”. Dessutom kan vissa spel ge ytterligare funktioner, som möjliggör i samband med ett visst nätverk interaktionen mellan spelare (t.ex. Twitch-tillägg). För sin databehandling och möjliga dataöverföring i enlighet med dataskyddet är respektive nätverk ansvarigt och upplyser användaren i sin egen dataskyddsdeklaration. (jämför Facebook: https://www.facebook.com/policy.php; Twitch: https://www.twitch.tv/p/legal/privacy-notice/).

Vi vill dock påpeka att du kan bli ombedd av nätverket att godkänna överföring av personuppgifter om du vill använda ett integrerat upjers-spel eller ytterligare funktioner inom nätverkets omfattning. När det gäller Facebook kan följande uppgifter påverkas:

 • förnamn, efternamn, kön, födelsedatum
 • profilbild eller motsvarande URL
 • e-postadress för inloggning, som har använts vid registreringen av Facebook
 • plats- och åtkomstenheter
 • användar-ID-nummer, som är länkat till allmän information (på Facebook)
 • användar-ID-nummer till dina vänner, som också är kopplade till spelet

Så länge du godkänner dataöverföringen kan nätverket under vissa omständigheter skicka data till upjers. upjers kommer endast att behandla sådan information om det är absolut nödvändigt för att ge dig spelet eller vissa ytterligare funktioner. upjers påpekar att du själv kan påverka omfattningen av information som nätverket överför genom motsvarande sekretessinställningar. Utövande av inflytande kan särskilt utövas genom

 • kontrollera vilken information dina Facebook-vänner delar med dig/om dig,
 • blockera vissa applikationer och/eller hindra dem från att skaffa viss information om dig,
 • ignorerar vissa inbjudningar till spel,
 • kontrollerande, vem som kan se alla dina aktiviteter.

10. Registrering

Förutom den manuella registreringen erbjuder vi dig också möjligheten att direkt registrera dig hos upjers med ditt redan existerande användarkonto för ett socialt nätverk av utvalda leverantörer från en annan plattform (t.ex. Vi använder plattformarna "Facebook Inloggning" och "Facebook, Amazon") . Så länge du vill använda den här formen av dessa funktionsregistreringar kommer du att vidarebefordras till webbplatsen för den aktuella leverantören efter valet av plattform och navigeras genom registreringsprocessen där.

Som en säkerhetsåtgärd kommer överföring av de uppgifter som du har angett att ske via en krypterad anslutning till plattformen i fråga. Vi använder inte registreringen för att komma åt personuppgifter som vän listor eller kontakter eller för att spara dem för våra egna syften. En tillfällig anslutning mellan ditt användarkonto och användarkontot för Facebook och Amazon sker inte.

Båda nätverken är certifierade underutsatta till EU-US-PRIVACY-Shield-standardiserade avtalsvillkor och genom att göra detta är en möjlig dataöverföring till USA legitimerad (för ytterligare information, se respektive dataskyddsdeklarationer). Vilka uppgifter inte höjs av nätverk i sociala nätverk med registreringens omfattning eller hur data är anslutna, är inte kända för oss. Mer information finns i dataskyddsdeklarationen från Facebook (https://de-de.facebook.com/policy.php) och Amazon (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display. html? nodeId = 468496).

Syftet med den begärda informationen är registreringen via ett redan existerande användarkonto för användning av utökade funktioner på webbplatsen. Registreringen via sociala nätverk sker frivilligt och kan alltid återkallas och/eller användarkontot kan avregistreras.

Rättslig grund är ditt avtal i enlighet med de europeiska dataskyddskraven från artikel 6 stycke 1 stycke 1 lit. en GDPR, som du kan ge inom ramen för våra cookiebanners.

11. Kommunikation i spelen

De spel som drivs av oss ger dig möjlighet att kommunicera med oss ​​eller med andra spelare. Vi använder automatiska filtersystem som förhindrar riklig sändning av meddelanden, förolämpande, våldsförhärligande, obscent, rasistiskt eller vad som helst stötande uttalanden eller nyheter med reklamkaraktär. Vidare registrerar vi: för analyser och korrigering av tekniska fel; för garantin för systemsäkerhet och systemintegritet; för att bekämpa missbruk och / eller obehörig användning, liksom för att utarbeta användarstatistik på icke-personlig bas, och användning av de tillhandahållna kommunikationskanalerna under en kort tid. Rapporterna som skapas innehåller datum och tid för nyheterna, avsändaren och mottagaren, textmeddelandet samt den överförda mängden data.

Utan ditt samtycke kommer ingen av våra anställda att läsa meddelanden. Om vi ​​misstänker missbruk och / eller obehörig användning av de kommunikationskanaler som tillhandahålls (till exempel genom en rapport från mottagaren), förbehåller vi oss dock rätten att granska det aktuella spelarkontot, liksom det spelarkonto från vilket meddelandet skickades och vid behov vidta ytterligare åtgärder.

Som en säkerhetsåtgärd kommer överföringen av de uppgifter som du har angett att ske via en krypterad anslutning till plattformen i fråga.

Syftet med behandlingen är tillhandahållandet av en ingame-lösning för kommunikation för utbyte av meddelanden mellan spelarna.

Rättslig grund för tillfällig lagring av data är artikel 6 punkt 1 lit. en GDPR samt artikel 6 punkt 1 f GDPR. Inmatningen av data för kommunikationsändamål sker frivilligt och därför på grundval av användarens överenskommelse. Användningen av filtersystem tjänar syftet att behålla villkoren och skydda data från tredje part. I detta syfte ligger vårt rättmätiga intresse av dataprocession enligt artikel 6 punkt 1 lit. f GDPR. Inmatningen av data för kommunikationsändamål baseras på ditt samtycke i enlighet med artikel 6, artikel 1 lit. en GDPR, som du kan ge genom att skicka ett meddelande. Användningen av filtersystem tjänar syftet att behålla villkoren och skydda data från tredje part. I dessa syften ligger också vårt rättmätiga intresse av dataprocession enligt artikel 6, punkt 1 lit. f GDPR. Intresset att skydda våra kunder från eventuella brott, som t.ex. förolämpningar, uppväger så småningom intresset för en helt anonym kommunikation.

12. Betalhantering

Om du inleder en betalningsprocess för att köpa premiumvaluta måste du tillhandahålla ytterligare uppgifter. Vilken typ av uppgifter som krävs beror på vald betalningsmetod. Dessutom tillåter upjers dig att använda anonyma betalningsmetoder.

Du kommer att ha en mängd olika betalningsleverantörer att välja mellan. Dessutom involverar samarbetet med tredje part betalningshantering via externa betalningsleverantörer (PayPal, kreditkortsföretag, mobilnätoperatörer, Paysafecard, kontant betalning, omedelbar överföring etc.). Alla externa betalningsleverantörer är enligt lag skyldiga till säker hantering av dina uppgifter, och de får endast använda dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att fullgöra deras uppgift.

Du kan välja fritt vilken betalningsmetod du vill använda och därför vill vi hänvisa till sekretesspolicyerna och reglerna för respektive betalningsleverantör.

Betalningsleverantören samlar in personuppgifter om kunden på eget ansvar för att utföra betalningen. Därefter skickas ett svar från betalningsleverantören till upjers, där det framgångsrika slutförandet av betalningsprocessen bekräftas. Normalt tar vi inte emot personrelaterad transaktionsinformation från betalningsleverantörerna.

Vi påpekar dock att vi sparar kundens IP-adress när en betalningsprocess bekräftas. Det enda målet är att uppfylla våra skatteskyldigheter. IP-adressen används för att bestämma prestationsplatsen för skattemål. Uppgifterna lagras enligt den finanspolitiska tidsperioden för skydd.

Som ett undantag kommer ytterligare personrelaterade uppgifter redan att samlas in på våra webbplatser om följande betalningsmetoder används:

“Köp efter månadsfakturering”

Inom ramen för betalningen behandlar upjers personuppgifter via ett formulär och vidarebefordrar detta till betalningsleverantören Payolution GmbH och det uppdragna bankhuset för solvenscheck. Ytterligare information om databehandlingen kommer att ges till dig i en särskild dataskyddsdeklaration inom ramen för betalningsprocessen. Behandlingen av dina personrelaterade uppgifter kommer endast att utföras med ditt samtycke, vilket du kan ge under betalningsprocessen.

13. E-post/Nyhetsbrev

Vi skickar e-postmeddelanden som direkt påverkar avtalsförhållandet, t.ex. g. kontraktsbekräftelse, till den e-postadress som anges under registreringsprocessen.
Vi skickar inte e-postmeddelanden som inte direkt påverkar avtalsförhållandet, t.ex. g. nyhetsbrev, utan ditt förhandstillstånd

Vi använder den så kallade Double-Opt-In Procedure för att be dig om att ge oss tillstånd att förse dig med våra nyhetsbrev, vilket innebär att vi skickar nyhetsbrev. Vi skickar dig bara ett nyhetsbrev via e-post så snart du bekräftar att du vill ta emot vårt nyhetsbrev genom att klicka på länken i e-postmeddelandet.

Naturligtvis kan du när som helst avsluta prenumerationen på vårt nyhetsbrev. Därför hittar du en respektive länk i varje nyhetsbrev. Alternativt kan du kontakta vår supportpersonal via supportformuläret eller via e-post: [support@upjers.com] (mailto: support@upjers.com).

För att tillhandahålla vårt nyhetsbrev samarbetar vi med tjänsteleverantören Emarsys eMarketing Systems AG, Hans-Fischer-Straße 10, 80339 München, Tyskland. Vi tecknade ett orderuppgiftsbehandlingsavtal med denna tjänsteleverantör enligt specifikationerna i artikel 28, GDPR.

Den rättsliga grunden för att skicka e-post som direkt påverkar avtalsförhållandet är genomförandet av avtalet. Den rättsliga grunden för att skicka e-postmeddelanden som inte direkt påverkar avtalsförhållandet är ditt samtycke i enlighet med artikel 6 punkt 1 lit. en DSGVO.

14. Kakor/Cookies

Till viss del används så kallade cookies på våra webbplatser. Cookies är små textfiler som normalt lagras i en webbläsarmapp. Cookies innehåller information om aktuella såväl som senaste besök på respektive webbplats:

 • webbplatsens namn
 • cookiens upphörande
 • godtyckligt värde

Om cookies inte har något specifikt avslutningsdatum lagras de enbart tillfälligt och raderas automatiskt så snart du stänger din webbläsare eller startar om terminalenheten. Cookies med ett uppsägningsdatum förblir lagrade när du stänger din webbläsare eller startar om enheten. Dessa cookies raderas vid det specifika datumet eller om du tar bort dem manuellt.

På våra webbplatser använder vi följande tre typer av cookies:

 • nödvändiga cookies (t ex. är dessa nödvändiga för att visa webbplatsen korrekt och för att tillfälligt spara specifika inställningar)
 • funktions- och prestationsrelaterade cookies (dessa hjälper oss till exempel att utvärdera teknisk information om ditt besök på vår webbplats för att förhindra felmeddelanden). Sådana cookies tjänar målet att förbättra vårt erbjudande med ytterligare funktioner, som överskrider den tekniskt nödvändiga nivån och ökar användarupplevelsen kraftigt. Dessutom inkluderar detta också enkla spårningspixlar, som anonymt och statistiskt registrerar vissa åtgärder på webbplatserna och särskilt tjänar till att mäta och beräkna reklamkampanjer. Vi använder inte funktions- och prestationsrelaterade cookies för att samla in personrelaterad data eller för reklamändamål.
 • cookies för reklam och analysändamål (t ex är dessa ansvariga för att visa skoannonser om du sökte efter skor tidigare)

I inställningarna i din webbläsare hittar du alternativ för att konfigurera, blockera eller ta bort cookies. Om du tar bort alla cookies på våra webbplatser finns det en möjlighet att vissa funktioner på webbplatsen inte visas korrekt. Det tyska federala kontoret för informationssäkerhetsteknik ger användbar information och instruktioner för vanliga webbläsare: https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/Empfehlungen/EinrichtungSoftware/EinrichtungBrowser/Sicherheitsmassnahmen/Cookies/cookies_node.html

Rättslig grund för implementering av tekniskt nödvändiga cookies är genomförandet av avtalsförhållandet. Den rättsliga grunden för implementeringen av funktions- och prestationsrelaterade cookies är vårt rättmätiga intresse. Med hänsyn till den låga interferensintensiteten är intresset för tillhandahållandet av användarvänliga tjänster och vinnandet av nya kunder rådande och detta möjliggör användning av funktions- och prestationsrelaterade cookies. Den rättsliga grunden för implementeringscookies som används för analys av användarnas beteende eller visning av annonser är ditt samtycke, som du kan ge inom ramen för våra cookiebanners eller på andra sätt (t.ex. tvåklickslösningar) när du besöker vår hemsida .

15. Videor

Vi använder YouTube för att direkt bädda in videor.
YouTube drivs av YouTube LLCGoogle Ireland Limited, med huvudkontor på 901 Cherry AvenueGordon House, San BrunoBarrow Street, CA 94066Dublin 4, USA. YouTube representeras av Google Inc. baserat på 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA Irland. När du spelar inbäddade videor upprättas en anslutning till YouTubeGoogle-servrarna och åtminstone din IP-adress överförs av tekniska skäl.
Dessutom, om du är inloggad på ditt YouTube-konto kommer YouTubeGoogle att tilldela, t.ex. information till ditt personliga användarkonto om de tittade videorna. Du kan förhindra denna procedur genom att logga ut från ditt YouTubeGoogle-konto och
andra konton som är anslutna till Google-plattformen innan du använder vår webbplats.

Googles plattforms höga säkerhetsstandarder och tillhörande sekretesspolicy för Google betraktas som skyddsåtgärder (https://policies.google.com/privacy?hl=sv-SE). Eftersom Google är baserat i USA, en så kallad icke-medlemstat, är ytterligare garantier nödvändiga för att säkerställa en adekvat europeisk nivå för dataskydd.
Google har certifierats underordnat de så kallade EU-USEU-standardiserade avtalsvillkoren Privacy Shieldand Villkor och genom att göra detta har en möjlig således visat att en lämplig nivå av dataöverföring till USA är legitimerad. Skydd (https://policies.google.com/privacy/frameworks?gl=de&hl=sv-SE)

Dessutom bäddar vi in ​​YouTube-videor med avancerade sekretessinställningar och en serverlösning. Användaren visas först enbart en förhandsgranskningsbild som laddas från en upjers-server. Först efter att du har tryckt på Play-knappen aktiveras YouTube-ramen och ett begränsat datautbyte med YouTube fortsätter.

Syftet med dataöverföring är att integrera YouTubes videotjänst, som hyllas bland våra användare, så att de enkelt kan komma åt de videor som visas utan att lämna vår webbplats.

Den rättsliga grunden är det så kallade legitima intresset, som har undersökts för att uppnå målet och inom ramen för ovannämnda skyddsåtgärder och ditt samtycke i enlighet med de europeiska dataskyddskraven enligt artikel 6, punkt 1 lit. f en GDPR, som du kan ge genom att aktivera YouTube-spelaren.

16. Google Tag Manager

Vi använder Google Tag Manager, som är en tjänst från Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irland ("Google"). Med hjälp av Google Tag Manager kan webbplatser hanteras med ett gränssnitt.

Enligt Google är Google Tag Manager en cookie-fri domän som inte samlar in någon personrelaterad data. Google Tag Manager aktiverar andra taggar som kan samla in data. Google Tag Manager har inte åtkomst till dessa data. Om en av aktivering utförs på en domän- eller cookienivå, fortsätter detta att finnas för alla spårningstaggar som har implementerats av Google Tag Manager.

Mer information om dataskydd finns i dataskyddsdeklarationen från google https://policies.google.com/privacy?hl=sv&gl=en

Den rättsliga grunden är ditt samtycke i enlighet med artikel 6 punkt 1 lit. en GDPR, som du kan ge inom ramen för våra cookiebanners.

17. Youtube

Vi använder YouTube för att direkt bädda in videoklipp. YouTube drivs av YouTube LLC, med huvudkontor i 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube representeras av Google Inc. baserat på 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. När du spelar inbäddade videoklipp skapas en anslutning till YouTube-servrarna och åtminstone din IP-adress skickas av tekniska skäl. Dessutom, om du är inloggad på ditt YouTube-konto, tilldelas YouTube information till ditt personliga användarkonto om de videoklipp som du tittat på. Du kan förhindra det här förfarandet genom att logga ut från ditt YouTube-konto och andra konton som är anslutna till Googles plattform innan du använder vår webbplats.De höga säkerhetsstandarderna för google-plattformen och tillhörande sekretesspolicy för google betraktas som skyddsåtgärder ( https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB ). Aeftersom Google är baserat i USA, en så kallad icke-medlemsstat, är ytterligare garantier avgörande för att säkerställa en tillräcklig europeisk nivå av dataskydd. Google har certifierats enligt den sk EU-US Privacy Shield och har därmed visat en lämplig nivå av dataskydd ( https://www.google.de/policies/privacy/frameworks/ ).

Dessutom lägger vi in YouTube-videoklipp med avancerade integritetsinställningar och en serverlösning. Användaren är ursprungligen enbart visad en förhandsgranskningsbild, som laddas från en upjerserver. Bara efter att ha tryckt på Play-knappen aktiveras YouTube-ramen och en begränsad datautbyte med YouTube fortsätter.

Syftet av dataöverföring är att integrera YouTubes videotjänst, som hyls bland våra användare, för att de ska kunna få tillgång till de visade videoklippen utan att lämna vår webbplats.

Den rättsliga grunden är det så kallade berättigade intresset, vilket har granskats för att uppnå målet och inom ramen för ovannämnda skyddsåtgärder och i enlighet med de europeiska dataskyddskraven enligt artikel 6, punkt 1, lit. f GDPR.

18. Google Ads

Vi använder "Google Ads", en tjänst från Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irland ("Google"), på vår webbplats.

Om du besöker vår webbplats via en Google-annons sparar Google Ads en cookie på din dator. Effekten av sådana cookies upphör normalt efter 30 dagar. Normalt sparas följande information som analysvärden tillsammans med denna cookie: unik cookie-ID, antal annonsvisningar per ranking, senaste visning, opt-out-information.
Dessa cookies gör det möjligt för Google att känna igen din webbläsare. Om en användare besöker sidor på en annonskundas webbplats och om cookien som sparats på sin dator inte har gått ut ännu, kommer Google och kunden att se att användaren klickade på annonsen och vidarebefordrades till denna webbplats.

Vi samlar inte in och behandlar inte personrelaterad data inom ramen för Google Ads. Vi får endast anonymiserade statistiska utvärderingar av Google. På grund av dessa utvärderingar kan vi identifiera vilka av de använda reklamåtgärderna som är särskilt effektiva. Vi har inget inflytande över omfattningen och det vidare utnyttjandet av data som samlas in av Google via Google Ads. Enligt vår kunskap kommer Google att få informationen att du har besökt motsvarande del av vår webbplats eller klickat på en av våra annonser. Om du är registrerad och om du har ett Google-användarkonto kan Google koppla besöket till ditt användarkonto. Men även om du inte är registrerad hos Google kan det hända att Google behandlar din IP-adress.

Som en Säkerhetsåtgärd är denna tjänst inaktiverad som standard på våra webbplatser och kan aktiveras via cookiebannern. Dessutom gäller de höga säkerhetsstandarderna på Google-plattformen och Googles dataskyddsdeklaration (http://www.google.com/intl/en-en/privacy), som är kopplad till det. Dessutom ingick vi ett särskilt dataskyddsavtal med Google, som anger skyddet av dina uppgifter genom tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder.
Google omfattas av EU: s standardiserade avtalsvillkor och genom detta är en möjlig dataöverföring till USA legitimerad.

Syftet med användningen av Google Ads är att göra våra tjänster kända på externa webbplatser och vinna nya kunder. Genom att använda Google Ads kan vi ta reda på hur framgångsrika enskilda reklamåtgärder är och optimera reklamkampanjer vid behov.

Den rättsliga grunden för användningen av Google Ads är ditt samtycke i enlighet med artikel 6 punkt 1 S. 1 lit. en GDPR, som du kan ge inom ramen för våra cookiebanners.

19. Facebook Pixel

Vi använder "Facebook Pixel", en tjänst från Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland ("Facebook").

Facebook-Pixel möjliggör en undersökning om en användare har vidarebefordrats till vår webbplats efter att ha klickat på våra Facebook-annonser. Facebook Pixel använder bland annat cookies, som sparas lokalt små textfiler i din webbläsares cache på din enhet.

Om du är inloggad på ditt Facebook-användarkonto registreras besök av våra onlinetjänster i ditt användarkonto. Uppgifterna som samlas in från dig är anonymiserade för oss och ger inga ledtrådar om användarnas identitet. Facebook kan dock ansluta dessa data till ditt användarkonto med dem. Vi har inte något inflytande över omfattningen och vidareutnyttjandet av data, som samlas in av Facebook via Facebook Pixel. Enligt vår kunskap kommer Facebook att få informationen att du öppnade motsvarande del av vår webbplats eller klickade på en av våra annonser.
Om du är registrerad och om du har ett Facebook-användarkonto kan Facebook koppla besöket till ditt användarkonto. Men även om du inte är registrerad på Facebook eller för närvarande inte är inloggad kan det inträffa att Facebook kommer att behandla din IP-adress och andra identifierare.

Som en Säkerhetsåtgärd är denna tjänst inaktiverad som standard på våra webbplatser och kan aktiveras via cookiebannern. Dessutom gäller de höga säkerhetsstandarderna i Facebook och Facebooks dataskyddsdeklaration (https://www.facebook.com/about/privacy). Dessutom ingick vi ett särskilt dataskyddsavtal med Facebook, som fastställer skyddet av dina uppgifter genom tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder.
Facebook utsätts för EU: s standardiserade avtalsvillkor och genom detta är en möjlig dataöverföring till USA legitimerad.

Syftet med användningen av Facebook Pixel är marknadsföring av våra tjänster. Det tjänar speciellt för bedömning, utdelning och optimering av våra reklamkampanjer på Facebook.

Den rättsliga grunden är ditt samtycke i enlighet med artikel 6 punkt 1 S. 1 lit. en GDPR, som du kan ge inom ramen för våra cookiebanners.

20. Goolge Analytics

Vi har inkluderat reklamfilmer vid olika punkter i våra erbjudanden och spel. Våra reklampartner tillhandahåller utvalt innehåll där, som vi spelar för dem. Vi vill påpeka att vårt free2play-system också lever av våra reklampartner och att vi strävar efter att implementera detta i våra användares intresse. Om du som användare tittar på de tillhandahållna webbvideorna kan du få premiumvaluta eller spelfunktioner. För ytterligare frågor kontakta vår Customer Support.

Vi arbetar med följande leverantörer:

a) Smartstream

Smartstream (www.smartstream.tv) använder teknik för att kontrollera och optimera visningen av reklammaterial för användaren. Smartstream tillhandahålls av SMARTSTREAM.TV GmbH, Dachauer Strasse 15A, 80335 München, Tyskland. Om du vill invända mot insamlingen av anonymiserad ytterligare information kan du hitta information om databehandling på: (https://www.smartstream.tv/de/datenschutz) Inaktivera datainsamlingen med "OptOut"

Om du redan har aktiverat “OptOut” kan du ångra denna inställning när som helst genom att klicka på “OptIn” -knappen.

Som en skyddsåtgärd är video iframes tydligt markerade som annonser eller reklam och det påpekas att erbjudandet tillhandahålls av tredje part. Användaren informeras i förväg på en förhandsgranskningssida som laddas från en upjers-server att efter aktivering av videospelaren kan data om visningen av reklamvideorna överföras till respektive leverantör. Sådan dataöverföring sker först efter att videospelaren har aktiverats. Enligt Smartstream bearbetas endast pseudonym användningsdata och användaren har rätt till invändning. Vi har också ingått ett orderhanteringsavtal med Smartstream som uppfyller kraven i artikel 28 i GDPR.

Syftet med behandlingen är visning av reklammaterial för att möjliggöra vårt free2play-erbjudande.

Rättslig grund är det så kallade legitima intresset, som kontrollerades för att uppnå samtycke till syftet och inom ramen för de ovan nämnda skyddsåtgärderna samt användaren i enlighet med de europeiska dataskyddskraven från Art. 6 Punkt 1 lit. kan förklaras.

b) smidighet

Vi arbetar också med vår partner adbility media GmbH, Große Elbstraße 38, 22767 Hamburg, Tyskland. adbility använder tekniker för att kontrollera och optimera visningen av reklammaterial för användaren. Om du vill invända mot insamlingen av anonymiserad ytterligare information kan du hitta information om databehandling på: (https://www.adbility-media.com/en/privacy-policy/).

Målet med bearbetning av användningsdata är att visa reklammaterial för att möjliggöra vår free2play-tjänst.

Den rättsliga grunden är användarens samtycke i enlighet med de europeiska dataskyddskraven i artikel 6, punkt 1 lit. en GDPR, som kan ges genom att aktivera videospelaren.

c) advandeo
Vidare samarbetar vi med partnern Ad Tech Group GmbH, Friedensallee 38, 22765 Hamburg, Tyskland (nedan kallat: ATG). ATG använder tekniker för att kontrollera och optimera implementeringen av reklammedier för användaren. ATG: s dataskyddsdeklaration finns på: (http://advandeo.com/privacy-policy/).

Som skyddsåtgärd markeras video-Iframes tydligare som annons eller snarare reklam och det påpekas att erbjudandet tillhandahålls av tredje part. Användaren kommer att informeras i förväg inom ramen för en förhandsgranskningssida, som laddas från en upjers-server, att efter att videospelaren har aktiverats finns möjligheten att data om annonsvideovisningarna kommer att överföras till den enskilda leverantören. En sådan dataöverföring kommer inte att ske innan videospelaren har aktiverats. Endast pseudonym användningsdata kommer att behandlas. Dessutom ingick vi ett orderbearbetningsavtal med ATG enligt specifikationerna i artikel 26, GDPR som anger att vi såväl som ATG är ansvariga för behandling av dina uppgifter. Därför kan du kontakta antingen oss eller ATG för frågor angående databehandling. Du hittar kontaktinformationen på (http://advandeo.com/imprint/)

Målet med att bearbeta användningsdata är att visa reklammaterial för att möjliggöra vår free2play-tjänst.

Den rättsliga grunden är det så kallade legitima intresset, som har undersökts för att uppnå målet och inom ramen för ovannämnda skyddsåtgärder och användaren i enlighet med de europeiska dataskyddskraven enligt artikel 6 punkt Punkt 1 lit. . fa GDPR, som kan ges genom att aktivera videospelaren.

21. Marknadsföringsändamål

Pseudonym information om webbplatsens besökare online samlas in och lagras på våra webbplatser för marknadsföringsändamål av en teknik från Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paris, Frankrike. Dessa uppgifter lagras i cookies på besökarens dator. Criteo SA använder en algoritm för att analysera det anonymiserade inspelade onlinebeteendet och kan därefter visa vissa produktrekommendationer i form av personliga reklambanners på andra webbplatser (utgivare). Dessa uppgifter kan under inga omständigheter användas för att personligen identifiera dig som besökare på vår webbplats. Den insamlade informationen kommer endast att användas för att förbättra våra tjänster. Denna information kommer inte att användas för andra mål eller överföras till tredje part.

Du kan lägga ned veto mot den fullständigt anonymiserade analysen av ditt online beteende på våra webbplatser genom att klicka här: Avbokning av Criteo. Om du redan har avslutat prenumerationen (OptOut cookie) och vill se personifierade Criteo-banners igen, klicka här: Criteo-prenumeration.

För mer information om den använda tekniken, läs sekretesspolicy för Criteo SA.

Som ett mått på säkerhetsåtgärder fortsätter utvärderingen endast på statistisk basis, men inte på grundval av din person. Dessutom gäller Criteos höga säkerhetsstandarder. Vidare ingick vi ett avtal med Criteo enligt specifikationerna i artikel 28, GDPR, som anger att vi såväl som Criteo är ansvariga för behandling av dina uppgifter. Därför kan du kontakta antingen oss eller Criteo för frågor angående databehandling. Du hittar kontaktinformationen på (https://www.criteo.com/legal/)

Syftet med att använda Criteo är den anonymiserade analysen av ditt användningsbeteende på våra webbplatser och tillhandahållande av intresse-relaterad reklam.

Den rättsliga grunden är det så kallade legitima intresset, som har granskats ditt samtycke i enlighet med de europeiska dataskyddskraven enligt artikel 6, punkt 1 lit. fa GDPR, som du kan ge för att sträva efter målet och inom ramarna för ovannämnda skyddsåtgärder, våra cookiebanderoller när du besöker våra webbplatser.

22. Sociala Plug-Ins

Vi använder följande sociala plugin-program på våra webbplatser: Facebooks "Gilla" -knapp, "Google + 1-knappen av Google och" Tweet "-knappen av Twitter.

Respektive tjänsteleverantör kan identifieras med markeringen på rutan ovanför dess första bokstäver samt med logotypen. Vi ger möjlighet att direkt kommunicera med plugin-tjänstens tjänsteleverantör via knappen. Endast om du klickar på det markerade området och därmed aktiverar det, får plugin-leverantören informationen att du har öppnat motsvarande webbplats för vår onlinetjänst. Enligt leverantören i Tyskland anonymiseras IP-adressen omedelbart efter insamlingen när det gäller Facebook. Genom att aktivera plugin-programmet överförs personuppgifter från dig till respektive plugin-leverantör och lagras där (för amerikanska leverantörer i USA). Eftersom plugin-leverantören hämtar data, särskilt via cookies, rekommenderar vi att du tar bort alla cookies med hjälp av säkerhetsinställningarna i din webbläsare innan du klickar på den nedtonade rutan.

Vi har varken inflytande över de insamlade uppgifterna och förfarandena för databehandling, och vi är inte medvetna om det totala omfattningen av datainsamling, målen för behandlingen av uppgifterna och lagringsperioderna. Dessutom har vi ingen information om raderingen av de uppgifter som erhållits av plugin-leverantören.

Plug-in-leverantören lagrar den insamlade informationen om dig som användarprofiler och använder dessa för reklam, marknadsundersökningar och behovsinriktad design av sin webbplats. En sådan utvärdering sker särskilt (även för inte inloggade användare) för att visa behovsinriktade annonser och för att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att invända mot att skapa dessa användarprofiler, varigenom du måste kontakta respektive plugin-leverantör för att utöva denna rättighet. Vi ger möjlighet att interagera med sociala nätverk och andra användare via plug-ins. Därför kan vi förbättra våra tjänster och göra dem mer intressanta för dig som användare. Den rättsliga ramen för användning av dessa plugin-program är artikel 6 stycke 1 S. 1 lit. f GDPR.

Uppgifterna överförs oavsett om du har ett konto på plugin-leverantörens webbplats och är inloggad där. Om du är inloggad på plugin-leverantörens webbplats kommer dina uppgifter som samlas in på vår webbplats direkt tilldelas ditt befintliga konto på plug-in-leverantörens webbplats. Om du till exempel klickar på den aktiverade knappen och länkar sidan, lagrar plugin-leverantören även denna information i ditt användarkonto och meddelar dina kontakter offentligt om det. Vi rekommenderar att du loggar ut regelbundet från ett socialt nätverk efter att ha använt det, särskilt innan du aktiverar knapparna för att förhindra tilldelning av information till din användarprofil på plugin-leverantörens webbplats.

Ytterligare information om målen och omfattningen av detta datainsamling, samt deras bearbetning av plugin-leverantören finns i sekretesspolicyn för de leverantörer som anges nedan. Dessutom kommer de att ge dig mer information om dina rättigheter i detta avseende och konfigurationsalternativ tillgängliga för att skydda dina personuppgifter.

Adresserna till respektive plugin-leverantör och webbadresser till deras integritetspolicyer:

Facebook Inc. Ireland Limited, 1601 S California Ave4 Grand Canal Square, Palo AltoDublin 2, Kalifornien 94304, USA Irland; för mer information om datainsamling, besök: https://www.facebook.com/policy.php. Facebook är ansvarigt för EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

Google Inc. Ireland Limited, 1600 Amphitheatre ParkwayGoogle Building Gordon House, MountainviewBarrow St, Kalifornien 94043Dublin 4, USAIrland; för mer information om datainsamling, besök: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sv-SE. Google är ansvarigt för EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

Twitter "Tweet från kommunikationsplattformen TwitterInternational Company, tillhandahållen av Twitter Inc. One Cumberland Place, 795 Folsom St.Fenian Street, Suite 600Dublin 2, San Francisco, CA 94107, USAIrland; för mer information om datainsamling, besök: https://twitter.com/en/privacy. Twitter är ansvarigt för EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework) ..

De höga säkerhetsstandarderna för Googles plattform på Facebook och Twitter och tillhörande sekretesspolicyer för dessa plattformar betraktas som skyddsåtgärder (se ovan nämnda). Dessa tjänster omfattas av EU: s standardiserade avtalsvillkor och genom detta legitimeras en möjlig dataöverföring till USA. Vi samlar inte in någon personlig information via de sociala plug-ins eller deras användning. För att förhindra att data överförs till tjänsteleverantörerna i USA utan användarens vetskap använder vi den så kallade “Shariff-lösningen”. Denna lösning säkerställer att initialt inga personuppgifter överförs till respektive plugin-leverantörer när du besöker vår webbplats. Först när du klickar på ett av de sociala tilläggen kan data överföras till leverantören och lagras där. Mer information om Shariff-lösningen finns på leverantörens webbplats, Heise Medien Gmbh & Co. KG: (http://m.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html)

Syftet för dataöverföringen är att implementera plug-ins för att användaren ska kunna dela innehåll och intressen med andra användare.

Den rättsliga grunden är det så kallade legitima intresset, som har undersökts för att uppnå målet och inom ramen för ovannämnda skyddsåtgärder och ditt samtycke i enlighet med de europeiska dataskyddskraven enligt artikel 6, punkt 1 lit. f en GDPR, som du kan ge genom att aktivera sociala plugin-program.

23. Fan sidor

upjers driver ett antal sidor för sociala medier för att informera om sitt erbjudande och för att kommunicera med sina kunder. Fan-sidor underhålls på följande plattformar:

a) Facebook, en tjänst från Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland; Dataskyddsdeklaration: (https://www.facebook.com/about/privacy/)

b) Instagram, en tjänst från Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland; Dataskyddsdeklaration: (https://help.instagram.com/519522125107875)

c) YouTube, en tjänst från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland; Dataskyddsdeklaration: https://policies.google.com/privacy?hl=sv&gl=en

d) Twitter, en tjänst från Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irland; Dataskyddsdeklaration: (https://twitter.com/en/privacy)

e) Pinterest, en tjänst från Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland; Dataskyddsdeklaration: (https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy)

f) Discord, en tjänst från Discord Inc., 444 De Haro Street Suite 200 San Francisco, CA 94107, USA; Dataskyddsdeklaration: (https://discord.com/new/privacy)

Plattformen kan samla in personrelaterad data samt webbplats- och användningsdata via fan sidor. Plattformen kan förse leverantörerna med anonymiserad statistisk information om besökarna på fan sidorna.
Enligt juridisk praxis finns det ett gemensamt ansvar för plattformen och fan sidoleverantören, särskilt när det gäller databehandling inom ramen för fan sidorna på plattformen Facebook. Denna relation anges i ett särskilt avtal (www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum).

Syftet med databehandlingen via plattformarna är marknadsundersökningar och reklamförslag. På detta sätt kan användarprofiler skapas genom att betrakta användarnas beteende och användarnas intressen som följer av detta. Användningsprofilerna kan användas för att driva annonser som kan vara av intresse för användarna inom och utanför plattformarna. För dessa ändamål är cookies, t.ex. från Facebook, där användarnas beteende och användarnas intressen kommer att sparas, sparas regelbundet på användarnas datorer.
Plattformarna kommer inte att vidarebefordra personrelaterad data till leverantörerna av fan sidorna. Om upjers får anonym statistik från en plattform kommer vi endast att använda denna statistik för att göra våra fan sidor ännu mer kundvänliga.

Den rättsliga grunden för databehandlingen inom fan sidorna är i allmänhet ditt samtycke i enlighet med artikel 6 punkt 1 lit. a. GDPR, som du förklarar genom att registrera dig på den enskilda plattformen. Samtycket kan återkallas mot plattformen, t.ex. g. för Facebook via (https://www.facebook.com/settings?tab=ads) och (http://www.youronlinechoices.com). Alternativt kan användningen av sådana platser stoppas.

Dina rättigheter, särskilt informationsförfrågningar, kan göras mest effektivt mot den enskilda plattformen. För detta ändamål tillhandahåller Facebook en informationsportal som möjliggör visning och nedladdning av data som samlats in av Facebook: (https://www.facebook.com/help/1701730696756992?helpref=hc_global_nav). Endast plattformen kan komma åt användarnas data och direkt vidta motsvarande åtgärder och ge information. Om du fortfarande behöver hjälp, tveka inte att kontakta oss.

24. Plug-Ins Sociales

Vi använder följande sociala plugin-program på våra webbplatser: Facebooks "Like" -knapp, "Google +1-knappen från Google och" Tweet "-knappen av Twitter.

Den respektive tjänsteleverantören kan identifieras genom märkning på rutan ovanför dess initiala bokstäver samt av logotypen. Vi erbjuder möjligheten att direkt kommunicera med tjänsteleverantören av plugin-modulen via knappen. Endast om du klickar på det markerade området och därmed aktiverar det, får plug-in-leverantören den information som du har fått tillgång till på motsvarande webbplats för vår onlinetjänst. Enligt leverantören i Tyskland anonymiseras IP-adressen direkt efter insamling i fallet med Facebook. Genom att aktivera plugin-programmet överförs personuppgifter från dig till respektive plug-in-leverantör och lagras där (för amerikanska leverantörer i USA). Eftersom plug-in-leverantören erhåller data särskilt via cookies rekommenderar vi att du tar bort alla cookies med säkerhetsinställningarna i din webbläsare innan du klickar på den utrullningsbara rutan.

Vi har varken inflytande på de insamlade uppgifterna och databehandlingsförfarandena och vi är inte medvetna om hela omfattningen av datainsamling, målen med att bearbeta data och lagringsperioderna. Dessutom har vi ingen information om radering av data som erhållits av plug-in-leverantören.

Plug-in leverantören lagrar de uppgifter som samlas in om dig som användarprofiler och använder dem för reklam, marknadsundersökning och behovsinriktad design av hans hemsida. En sådan utvärdering äger särskilt rum (för inte inloggade användare) för att visa behovsinriktade annonser och att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår hemsida. Du har rätt till invändning mot skapandet av dessa användarprofiler, varigenom du måste kontakta respektive plug-in-leverantör för att utöva denna rättighet. Vi erbjuder möjlighet att interagera med sociala nätverk och andra användare via plug-ins. Därför kan vi förbättra våra tjänster och göra dem mer intressanta för dig som användare. Den rättsliga ramen för användningen av dessa plugin-moduler är artikel 6 stycke 1 S. 1 lit. f GDPR.

Data överförs oavsett om du har ett konto på plugin-leverantörens hemsida och är inloggad där. Om du är inloggad på plug-in-leverantörens webbplats kommer dina uppgifter som samlas in på vår webbplats direkt till ditt befintliga konto på plugin-leverantörens webbplats. Om du klickar på den aktiverade knappen och länkar till sidan, lagrar till exempel plug-in-leverantören denna information i ditt användarkonto och meddelar dina kontakter offentligt om det. Vi rekommenderar att du loggar ut regelbundet från ett socialt nätverk efter att du använt det, särskilt innan du aktiverar knapparna för att förhindra att information tilldelas till din användarprofil på plugin-leverantörens webbplats.

Ytterligare information om målen och omfattningen av detta datainsamling samt bearbetningen av plug-in-leverantören finns i de nedan angivna leverantörernas sekretesspolicy. Dessutom kommer de att ge dig ytterligare information om dina rättigheter i detta avseende och konfigurationsalternativ som är tillgängliga för dig för att skydda dina personuppgifter.

Adresser till respektive plug-in-leverantör och webbadresser till deras sekretesspolicyer:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Kalifornien 94304, USA; För mer information om datainsamling, besök: http://www.facebook.com/policy.php Facebook är ansvarig för skyddet från EU och USA ( https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework )

Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; för mer information om datainsamling, besök: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=es-ES Google ansvarar för sekretessskyddet från EU och USA https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework )

Twitter "Tweet" kommunikationsplattformen Twitter, som tillhandahålls av Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA; För mer information om datainsamling, besök: https://twitter.com/privacy Twitter ansvarar för sekretessskyddet från EU och USA: ( https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework )

De höga säkerhetsstandarderna för Google-plattformen för Facebook och Twitter och tillhörande sekretesspolicy för dessa plattformar betraktas som skyddsåtgärder (hänvisar till ovan nämnda). Vi samlar inga personuppgifter via de sociala plugin-programmen eller deras användning. För att förhindra att data överförs till tjänsteleverantörerna i USA utan användarens kunskaper använder vi den sk Shariff-lösningen. Denna lösning säkerställer att i början inga personuppgifter överförs till respektive plug-in-leverantörer när du besöker vår webbplats. Bara efter att du klickat på en av de sociala plugin-programmen kan data överföras till leverantören och lagras där. För mer information om Shariff-lösningen, besök leverantörens hemsida Heise Medien Gmbh & Co. KG: http://m.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

Målet av dataöverföringen implementerar plug-ins för användaren att kunna dela innehåll och intressen med andra användare.

Den rättsliga grunden är det så kallade berättigade intresset, vilket har granskats för att uppnå målet och inom ramen för ovannämnda skyddsåtgärder och i enlighet med de europeiska dataskyddskraven enligt artikel 6, punkt 1, lit. f GDPR.

25. Verkställighet, utövande och försvar av rättsliga krav

Ibland kan det vara nödvändigt för oss att behandla personuppgifter och vid behov känsliga personuppgifter i enlighet med lokala lagar och förordningar om utövande eller försvar av rättsliga krav. Artikel 9.2 f GDPR underlättar det om databehandlingen "är nödvändig för att hävda, utöva och försvara rättsliga påståenden eller om domstolen agerar under sin rättsliga verksamhet". Det kan exempelvis vara fallet om vi behöver juridisk rådgivning i samband med rättsliga förfaranden eller är lagligt skyldiga att bevara eller avslöja viss information under rättsliga förfaranden.

Det kan till exempel ske om vi behöver juridisk rådgivning i samband med en rättslig procedur eller om vi är lagligen skyldiga att behålla eller avslöja viss information inom ramen för en rättegång.

26. Personuppgifter om barn

upjers är medveten om barns betydelse och dataskydd på internet. Därför, och för att följa specifika lagar, samlar vi inte avsiktligt personligt identifierbar information om barn under 16 år, och vi erbjuder inte heller innehåll för barn under 16 år.

27. Ändring av Sekretesspolicy

upjers förbehåller sig rätten att ändra detta sekretesspolicymeddelande när som helst, dock kommer upjers alltid att följa gällande datasäkerhetslagar. upjers rekommenderar dig att informera dig om varje besök på dessa webbplatser och spel om den aktuella sekretesspolicyen.

Sekretesspolicy gäller från Augusti 2018